Konkursa noteikumi un nosacījumi

„Mani uztura bagātinātāji”
(turpmāk tekstā – Nolikums vai Konkursa nolikums)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Konkursa „Mani uztura bagātinātāji” (turpmāk tekstā – konkurss) rīkotājs ir

Natural Pharmaceuticals, kura mītne atrodas ul. Domaniewska 28, 02-672 Varšavā (Warszawa), kas ierakstīts Varšavas apgabaltiesas uzturētajā Komercreģistrā Valsts tiesu reģistra 13. Komerciālajā departamentā ar KRS numuru 343007, nodokļu maksātāja numuru 9512298527, kura akciju kapitāls ir 2 000 000 PLN un kuru pārstāv izpilddirektors Kārls Jūnass Tērnkvists (Carl Jonas Tӧrnquist), turpmāk tekstā – Rīkotājs.

1.2. Šajā nolikumā izklāstīti dalības noteikumi, kā arī konkursa dalībnieku un Rīkotāja tiesības un pienākumi.

1.3. Konkurss tiek organizēts Latvijas Republikas teritorijā.

1.4. Piedaloties konkursā, attiecīgā persona pieņem tā noteikumus un apņemas tos ievērot.

1.5. Konkursa gaitā ar konkursa nolikumu būs iespējams iepazīties šajā tīmekļa vietnē:

www.omegamarine.lv/konkurss

1.6. Rīkotājs šo konkursu rīko ar tradicionālā pasta (turpmāk tekstā – pasts) un vietnes www.omegamarine.lv/konkurss  (turpmāk tekstā – vietne) starpniecību.

2. KONKURSA PRIEKŠMETS UN RĪKOŠANAS MĒRĶIS

2.1. Konkursa priekšmets, pamatojoties uz Nolikumā noteiktajiem principiem, ir pēc Rīkotāja subjektīvajiem ieskatiem izvēlētas oriģinālākās atbildes uz jautājumu: „Kāpēc izvēlēties Natural Pharmaceuticals uztura bagātinātājus?”

2.2. Konkurss tiek rīkots, lai popularizētu, reklamētu Rīkotāja produktus, kā arī veicinātu to pārdošanu.

3. KONKURSA ILGUMS

3.1. Konkurss ilgs no 2020. gada 13. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim un tiks sadalīts nedēļās (septiņās dienās – no vienas pirmdienas plkst.17.00 līdz nākamās pirmdienas plkst.16.00).

3.2. Konkurss tiks izsludināts šajā tīmekļa vietnē: www.omegamarine.lv (turpmāk tekstā – vietne).

4. NOTEIKUMI DALĪBAI KONKURSĀ

4.1. Konkursa Dalībniekam (turpmāk tekstā – Dalībnieks) jāatbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a) jābūt ne jaunākam par 18 gadiem;

b) jāpieņem šis Nolikums.

4.2. Rīkotāja darbinieki, pārstāvji, partneri un citas personas, kas piedalās konkursa sagatavošanā un norises nodrošināšanā, kā arī viņu tuvākie ģimenes locekļi: laulātie, bērni, vecāki, brāļi un māsas, kā arī citi ģimenes locekļi, kas dzīvo viņu mājsaimniecībā, nedrīkst piedalīties konkursā un netiks pieņemti kā konkursa Dalībnieki.

4.3. Dalība konkursā ir brīvprātīga un bez maksas.

5. KONKURSA PIETEIKUMI

5.1. Dalībnieks par dalību konkursā paziņo, nosūtot atbildi uz konkursa jautājumu: „Kāpēc izvēlēties Natural Pharmaceuticals uztura bagātinātājus?” (turpmāk tekstā – konkursa pieteikums).

5.2. Atbildei, kas iekļauta konkursa pieteikumā (turpmāk tekstā – atbilde), ir:

a) jāatbild uz konkursa jautājumu;

b) jābūt oriģinālai;

c) jābūt viena autora sniegtai.

5.3. Ir aizliegts iesniegt prettiesiskas atbildes vai atbildes, kas neatbilst konkursa nolikumam, īpaši tādas, kas:

a) parasti tiek uzskatītas par vulgārām, aizskarošām, piedauzīgām un pārkāpj tiesību un morāles normas;

b) apraksta vardarbību, naidu, diskrimināciju (rasu, kultūras, reliģisko, filozofisko utt.);

c) pārkāpj personas tiesības, aizskar cilvēka cieņu vai trešo personu uzskatus.

5.4. Pareizā konkursa pieteikumā iekļautā atbilde atbilst Nolikumā izklāstītajām vadlīnijām un tiek iesniegta konkursa norises laikā:

a) nosūtot pa pastu uz Natural Pharmaceuticals adresi A/K 46, Rīga, LV-1044 Latvija, uz aploksnes norādot: „Konkursam”. Tomēr par atbildes iesniegšanas datumu konkursam tiks uzskatīts datums, kad konkursa pieteikums ticis piegādāts uz norādīto Rīkotāja adresi;

b) konkursa pieteikums, kurā iekļautā atbilde atbilst Nolikumā izklāstītajām vadlīnijām un ir tikusi iesniegta konkursa norises laikā, izmantojot šajā tīmekļa vietnē atrodamo veidlapu: www.omegamarine.lv/konkurss.

5.5. Pareizi nosūtīts konkursa pieteikums piedalās visās konkursa kārtās, sākot no konkursa pieteikuma piegādes datuma Rīkotājam līdz pat konkursa beigām, ievērojot 5.6. punktā izklāstīto informāciju.

5.6. Konkursa pieteikums, par kuru jau ir piešķirta Nolikuma 6.1. punktā minētā balva, nākamajās konkursa kārtās nepiedalās.

6. BALVAS

6.1. Par oriģinālāko konkursa pieteikumā iesniegto atbildi Rīkotājs reizi nedēļā konkursa uzvarētājiem, kas izvēlēti saskaņā ar Nolikuma 7.2. un 7.3. punktu, piešķirs iepirkšanās kuponu 50 EUR vērtībā, kuru var izmanot MAXIMA veikalu ķēdē (turpmāk tekstā – balva). Balva pēc saziņas ar uzvarētāju tiks viņam nosūtīta 14 dienu laikā ierakstītā vēstulē uz konkursa pieteikumā norādīto adresi.

6.2. Ceļa izdevumus, lai nokļūtu veikalā un izmantotu balvu, uzvarētājs sedz no saviem līdzekļiem.

6.3. Dalībniekam nav tiesību pieprasīt, lai balva tiktu apmainīta pret tai līdzvērtīgu. Par balvu, kuru uzvarētājs neizmanto vai neizņem, nepienākas kompensācija.

6.4. Dalībniekam nav tiesību izvirzīt īpašas prasības, kas attiecas uz balvu.

6.5. Dalībniekam nav tiesību nodot tiesības uz balvu trešajām personām.

7. KONKURSA REZULTĀTI UN BALVAS SAŅEMŠANA

7.1. Lai noteiktu konkursa rezultātus, Rīkotājs iecels žūriju divu cilvēku sastāvā, kurā tiks iekļauti Rīkotāja pārstāvji (turpmāk tekstā – žūrija).

7.2. Reizi nedēļā konkursa žūrija izvēlēsies vienu uzvarētāju (turpmāk tekstā – uzvarētājs), kura konkursa pieteikuma un atbildes atbilstība Nolikumam tikusi apstiprināta un saņēmusi visaugstāko žūrijas vērtējumu.

7.3. Konkursa rezultāti tiks publicēti vietnē 14 dienu laikā pēc uzvarētāja noteikšanas.

7.4. Uzvarētāji par laimestiem tiks informēti pa tālruni septiņu dienu laikā pēc uzvarētāja noteikšanas.

7.5. Uzvarētājs nesaņems tiesības uz balvu vai zaudēs iegūtās tiesības, ja tiks pārkāpts kāds no šī Nolikuma nosacījumiem.

8. SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS PROCEDŪRA

8.1. Sūdzības par konkursa norisi var iesniegt rakstiski, sūtot tās uz šo adresi: Natural Pharmaceuticals A/K 46, Rīga, LV-1044 Latvija 14 dienu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas (noteicošais ir pasta zīmoga datums – datums, kad sūdzība nosūtīta uz iepriekš norādīto adresi). Sūdzībai, kas iesniegta pēc noteiktā termiņa, nebūs juridiska spēka, kas neierobežo Dalībnieka tiesības celt prasību tiesā.

8.2. Tikai Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību.

8.3. Rakstiska sūdzība jānosūta, uz aploksnes norādot „Konkursam”, un tajā jāiekļauj šāda informācija: Dalībnieka vārds, uzvārds, precīza adrese, kā arī sīks sūdzības izklāsts un iemesls tās iesniegšanai kopā ar Dalībnieka pieprasījumu.

8.4. Sūdzības Rīkotājs izskata 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Dalībnieks tiks informēts par Rīkotāja lēmumu ierakstītā vēstulē, kas uz sūdzībā norādīto adresi tiks nosūtīta septiņu dienu laikā pēc sūdzības izskatīšanas.

9. AUTORTIESĪBAS

9.1. Iesniedzot konkursa pieteikumu, Dalībnieks apliecina, ka:

a) atbilde ir Dalībnieka īpašums un Dalībniekam pieder autortiesības uz iesniegto atbildi/iesniegtajām atbildēm; Dalībniekam ir tiesības nodot atbildes autortiesības Rīkotājam, lai izpildītu Nolikuma nosacījumus, tostarp, bet ne tikai, lai piešķirtu pilnīgas īpašumtiesības uz atbildi, lai to varētu izmantot 9.4. punkta nozīmē, un Dalībnieks šajā sakarā, nododot autortiesības, atbildētu par jebkādiem iespējamiem trešo personu tiesību pārkāpumiem.

b) iesniegtā atbilde nepārkāpj obligātās tiesību normas un autortiesības, rūpnieciskā īpašuma tiesības un trešo personu personas tiesības;

c) viņa autortiesības uz atbildēm nav apgrūtinājuma priekšmets un nav apgrūtinātas ar trešo personu tiesībām.

9.2. Dalībnieks piekrīt, ka viņa atbildi var daļēji vai pilnīgi izmantot un izplatīt elektroniskā un drukātā veidā, to reproducējot, publiski izpildot vai demonstrējot (tostarp darot to pieejamu sabiedrībai ar tīmekļa starpniecību (internetā)), presē, reklāmas un mārketinga materiālos, kā arī Natural Pharmaceuticals iekšējā saziņā, tīmekļa vietnē www.omegamarine.lv, un marķēt atbildi saturošo materiālu ar vārdu, uzvārdu un vietu.

9.3. Gadījumā, kad trešās personas pret Rīkotāju izvirza pretenzijas sakarā ar autortiesību vai personas tiesību pārkāpumu saistībā ar Rīkotāja veikto atbildes lietojumu, Dalībnieks sedz visas izmaksas un zaudējumus, kas saistīti ar šādu personu prasībām, ieskaitot arī kompensāciju.

9.4. Pēc balvas piešķiršanas Dalībniekam Rīkotājs no atbildes autora saņem īpašumtiesības un autortiesības. Nododot atbildes īpašumtiesības, Dalībnieks atsakās no tiesībām izmanot vai pieprasīt no Rīkotāja autora honorāru par atbildes izmantošanu. Rīkotājs var brīvi izmantot atbildi jebkādā veidā pēc savas vēlēšanās visās jomās, tostarp, daļēji vai pilnīgi veicot tās pastāvīgu vai īslaicīgu ierakstu un reproducēšanu jebkādiem līdzekļiem un jebkādā formā, adaptējot, pārformatējot vai jebkādā citā veidā mainot atbildes, saglabājot tās datorā vai izmantojot mārketinga nolūkiem kā reklāmas skrejlapu, izdodot tās neierobežotu eksemplāru skaitu, izmantojot to žurnālistikā, konferencēs, intervijās, medijos, reklāmā, Rīkotāja tīmekļa vietnē un profilā.

10. PERSONAS DATU APSTRĀDE

10.1. Dalībnieka personas datu apstrādātājs ir Natural Pharmaceuticals, kura juridiskā adrese ir ul. Domaniewska 28, 02-672 Varšavā (Warszawa), kas ierakstīts Varšavas apgabaltiesas uzturētajā Komercreģistrā Valsts tiesu reģistra 13. komerciālajā departamentā ar KRS numuru 343007, nodokļu maksātāja numuru 9512298527, kura akciju kapitāls ir 2 000 000 PLN un kuru pārstāv izpilddirektors Kārls Jūnass Tērnkvists, turpmāk tekstā – apstrādātājs. Personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi konkursa mērķiem un tam paredzētajā apjomā, tas ir, konkursa rīkošanai un norises nodrošināšanai, ieskaitot balvu piešķiršanu un prasību īstenošanu, kas attiecas uz nodokļu un grāmatvedības pārskatiem. Vēršanās pie Natural Pharmaceuticals tā adresē, apstiprinot savu identitāti, vai sazināšanās ar Natural Pharmaceuticals, rakstot uz e-pasta adresi DPO@omegamarine.lv un pienācīgi elektroniski apstiprinot savu identitāti, nozīmē, ka Dalībniekam ir tiesības piekļūt saviem datiem un atjaunināt tos, pieprasīt personas datu labošanu, tiesības uz datu pārnesamību, iebilst pret datu apstrādi, ierobežot personas datu apstrādi, pieprasīt Dalībnieka personas datu dzēšanu, kā arī iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Personas

datu apstrādātājs paziņo, ka datu sniegšana ir brīvprātīga, taču nepieciešama dalībai konkursā, balvas saņemšanai, kā arī iespējamo prasību izskatīšanai.

10.2. Dalībnieks piekrīt, ka apstrādātājs veic Dalībnieka personas datu apstrādi ar mērķi rīkot konkursu un nodrošināt viņa dalību konkursā atbilstīgi 10.9. punktam.

10.3. Dalībnieks piekrīt, ka apstrādātājs apstrādā Dalībnieka personas datus, lai publiski paziņotu uzvarētāja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu Rīkotāja reklāmas materiālos (skrejlapās vai tīmekļa vietnē).

10.4. Dalībnieks piekrīt, ka apstrādātājs veic viņa personas datu apstrādi: vārds, uzvārds, dzīvesvietas/precīza korespondences adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

10.5. Dalībnieks apstiprina, ka iepriekšminētā piekrišana ir brīvprātīga un Latvijas Republikas tiesību aktos vai līgumā nav iekļauta šāda prasība, turklāt Dalībniekam nav pienākuma sniegt savus personas datus un piekrist to apstrādei konkrētajiem mērķiem.

10.6. Dalībnieks tiek informēts, ka viņam, vēršoties pie Natural Pharmaceuticals tā adresē un apstiprinot savu identitāti, vai arī sazinoties ar Natural Pharmaceuticals, rakstot uz e-pasta adresi DPO@omegamarine.lv un pienācīgi elektroniski apstiprinot savu identitāti, ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei konkrētajiem piekrišanā norādītajiem mērķiem.

10.7. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

10.8. Personas datu apstrādātājs no Dalībnieka savāc un apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, dzīvesvietas/precīza korespondences adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.9. Personas datu apstrādātājs apliecina, ka Dalībnieka dati netiks pakļauti automatizētai datu apstrādei un profilēšanai.

10.10. Dalībnieka personas dati netiks darīti pieejami ārējām struktūrām, izņemot tiesību aktos paredzētās struktūras un struktūras, kas sadarbojas, pamatojoties uz pilnvarojuma līgumiem, ciktāl tas nepieciešams attiecīgo mērķu sasniegšanai.

10.11. Dalībnieka personas dati tiks glabāti visu konkursa dalības laiku un laikposmā, kāds nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš norādītos mērķus, bet ne ilgāk kā līdz Dalībnieka pieprasījumam apturēt personas datu apstrādi vai piekrišanas atsaukšanai attiecībā uz personas datu apstrādi.

10.12. Personas datu apstrādātājs ir iecēlis datu aizsardzības inspektoru, kurš pārbauda, vai personas datu apstrāde tiek veikta pareizi, un ar kuru iespējams sazināties, rakstot uz DPO@omegamarine.lv.

11. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

11.1. Konkursa Rīkotājs neatbild par pasta vai kurjera rīcību, jo īpaši par darbībām, kuru rezultātā konkursa pieteikums var tikt nozaudēts vai iznīcināts, kā arī par jebkādu citu piegādes kavējumu.

11.2. Konkursa Rīkotājs neatbild par interneta pieslēgumu, jo īpaši par pieslēguma pārtraukumu, atslēgšanu vai traucējumiem, kuru rezultātā konkursa pieteikums var tikt pazaudēts vai iznīcināts.

11.3. Visos jautājumos, kas nav reglamentēti šajā Nolikumā, tiks piemēroti Latvijas Republikas likumi.

11.4. Visi strīdi, kas radušies par ar konkursu saistīto prasību izpildi, tiks risināti tiesā, kuras jurisdikcijā ietilpst Rīkotāja juridiskā adrese.

11.5. Rīkotājs apliecina, ka konkurss nav loterija, balvu izloze, totalizators, reklāmas loterija, laimes spēle vai jebkāda cita azartspēle.

11.6. Rīkotājs patur tiesības jebkurā laikā mainīt un grozīt šo Nolikumu, nenorādot iemeslu, ar nosacījumu, ka tas neizraisa dalības nosacījumu pasliktināšanos vai neliedz Dalībniekam tiesības, kas iegūtas, ievērojot Nolikumu. Izmaiņas Nolikumā stāsies spēkā pēc paziņošanas par tām.

11.7. Visas izmaksas, kas saistītas ar dalību konkursā, ieskaitot konkursa pieteikuma nosūtīšanas izmaksas, sedz Dalībnieks.

11.8. Šis Nolikums stājas spēkā konkursa pirmajā dienā.