Noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Domaniewska ceļš 28, 02-672 Varšava, Polija. PVN Reģ. nr. 30329386-2-51

 1. Termini

Termini, kas tiek lietoti Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos:

Pircējs – (turpmāk – Pircējs) fiziska vai juridiska persona, kas pasūta produktus un/vai uztura bagātinātājus no Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Produkti – (turpmāk – Produkti) produkti un/vai uztura bagātinātāji, ko piedāvā Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

NP – (turpmāk – NP) Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Polijā reģistrēts uzņēmums ar reģistra numuru 0000343007.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu, tai skaitā:

 1. objektīvo informāciju (piemēram, personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, adrese) un
 2. subjektīvu informāciju (piemēram, personas psiholoģiskais raksturojums, personas maksātspēja, piemēram, izvēloties lētākus vai dārgākus NP produktus).

Personas datu apstrāde – jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Noteikumi tiek piemēroti jebkāda veida personas datu apstrādei – manuālai un datorizētai.

 1. Vispārīgie noteikumi

Pašreizējie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem Produktu pasūtījumiem, ko veicis Pircējs. Pircējs var pasūtīt Produktus interneta vietnē www.omegamarine.lv vai ar pirkuma pasūtījumiem, kurus iesniedzis vai atsevišķi nosūtījis Pircējs internetā, pa pastu (kuponi) vai izmantojot klientu apkalpošanas servisu (telefoniski). Saņemot pirkuma pasūtījumu, tiks uzskatīts, ka Pircējs un NP ir noslēguši pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) attiecībā par pasūtījumā norādītajiem Produktiem.

 1. Personas datu apstrādes noteikumi

NP Personas datus apstrādā tikai Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un to iespējamās izmaiņas.

Plānojot un veicot Pircēja Personas datu apstrādi, NP nodrošina, ka tiek ievēroti Personas datu apstrādes labas prakses principi, kas cita starpā ietver:

 1. likumīgums, godprātība un pārredzamība;
 2. datu minimizēšana;
 3. precizitāte;
 4. glabāšanas ierobežojums;
 5. integritāte un konfidencialitāte.

NP apstrādās šādus Pircēja Personas datus – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs un e-pasta adrese.

Personas datu apstrādes mērķi ir:

 1. NP saņemto pasūtījumu noformēšana, saziņa ar klientiem (līgumsaistību izpildes vai līguma noslēgšanas nolūkiem);
 2. Pircēju informēšana par jauniem NP Produktiem (mārketinga nolūkiem).

Produktu pasūtījuma un apmaksas procesā Pircēja Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir apstrādes nepieciešamība līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs (Pircējs), izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Pircēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, kā arī lai izpildītu uz NP attiecināmu tiesisku pienākumu.

Komerciālie paziņojumi Pircējam tiek sūtīti uz Pircēja adresi, telefona numuru un / vai elektroniskā pasta adresi, ja Pircējs šādai datu apstrādei ir brīvi un nepārprotami piekritis, elektroniski (NP mājaslapā pasūtījuma veikšanas laikā) vai papīra formātā.

Piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz šādas piekrišanas atcelšanas lūguma iesniegšanai. Pircējam lūgums par personas datu apstrādes vai komerciālu paziņojumu saņemšanas pārtraukšanu jāiesniedz e-pastā nosūtot to uz adresi info@omegamarine.lv vai pa tālruni +371 651 838 38.

Piekrišanas atsaukšanas rezultātā NP turpmāk neapstrādā datus tādiem nolūkiem, kādiem piekrišana tika atsaukta, bet NP ir tiesības datus apstrādāt citiem nolūkiem un pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem, piemēram, saglabāt pierādījumus par piekrišanas esamību.

NP informē, ka Pircēja Personas dati tiek nodoti apstrādei šādām sabiedrībām: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. (galvenā biroja ēka: 02-672, Warsaw, Domaniewska street 28, Poland), RITONE, LLC (galvenā biroja ēka: Dammes Str.26- 64, Riga, Latvia, LV 1069), CPI-Centrum Prac Introligatorskich (galvenā biroja ēka: 08-440 Pilawa Goclaw, ul. 3 Maja 9A, Poland); ESECO System AB (galvenā biroja ēka: 211 20 Malmö, Jörgen Kocksgatan 4., Sweden); Address Campaign (galvenā biroja ēka: 00-712 Warsaw, Melamanów, Poland); UAB Kaunas Communication Center (galvenā biroja ēka: 44248 Kaunas, Donelaicio g.62, Lithuania).

Pircējam ir šādas tiesības: 1) piekļūt saviem personas datiem; 2) lūgt labot un dzēst; 3) ierobežot apstrādi; 4) uz datu pārnesamību; 5) iebilst pret savu personas datu apstrādi un 6) nebūt automatizētās apstrādes (profilēšanas) subjektam.

Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka NP viņa personas datus ir apstrādājusi prettiesiski un neatbilstoši šajos noteikumos minētajam.

 1. Pasūtījumi

Katrs pasūtījums paredz fiksētu Produkta kapsulu daudzumu fiksētā viena vai divu mēnešu, viena gada vai kādā citā periodā, ko noteicis NP. Pasūtījuma dati tiks glabāti NP klientu reģistrā.

 1. a) Papildus periodiska pasūtīšana

Pircējam ir iespēja pieteikties periodiskai viena vai divu mēnešu Produkta kapsulu/tablešu pasūtīšanai. Pircējam tiks nosūtīti Produktu komplekti ar 30/60/120 kapsulām/ tabletēm, kamēr Pircējs neiesniegs pieteikumu par pasūtīšanas pārtraukšanu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos.

 1. b) Ikgadējs pasūtījums

Ikgadēja pasūtījuma gadījumā Pircējam tiks piegādāts viens Produkta sūtījums ar 180/360/720 kapsulām/tabletēm. Ar Pircēju tiks noslēgta vienošanās par samaksas veikšanu vienā maksājumā vai par ikmēneša maksājumiem 12 mēnešu garumā, pamatojoties uz NP izsniegtu rēķinu. Pircējam ir tiesības atsūtīt atpakaļ Produktu 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Atpakaļ atdošanai paredzētajam Produktam jābūt nebojātam, un tā iepakojumam – neatvērtam. Šādā gadījumā Pircējam nav pienākums maksāt par pasūtīto Produktu. Pircējam nav tiesību atteikties no pirkuma, ja Produkta iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pircējam ir tiesības atcelt Produktu pasūtījumus pa tālruni +371 651 838 38, ar paziņojumu pa pastu: A/K 46; Rīga, LV-1044 vai e-pastu – paz info@omegamarine.lv. NP pēc kvalitātes kontroles veikšanas rūpīgi iesaiņos pasūtītos Produktus un nogādās tos kopā ar rēķinu uz Pircēja norādīto adresi.

 1. Piegāde

Produkti tiks piegādāti Pircējam pa pastu, ikgadēja komplekta gadījumā ar ierakstītu sūtījumu, izmantojot NP izraudzītu pasta pakalpojumu sniedzēju. NP piegādās pasūtītos Produktus atbilstoši saviem vai piegādātājam pieejamiem krājumiem. Gadījumā, ja pasūtījums nav izpildāms krājumu trūkuma dēļ, vispirms tiks nosūtīti Produkti, kas ir pieejami krājumā. Gadījumā, ja Produktu pasūtījumu nav iespējams izpildīt, NP par to brīdinās Pircēju. NP atmaksās Pircēja veikto priekšapmaksu par Produktu. Nespēja piegādāt vienu Produktu neietekmēs citu pasūtījumu izpildi. Ja Produkts nav pieejams NP vai piegādātāja krājumos ilgāku laiku un NP nespēj izpildīt pasūtījumu 30 dienu laikā kopš pasūtījuma saņemšanas, NP ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

 1. Maksājums

Pircējs maksās par pasūtītajiem Produktiem summu, kuru NP norādījis savā mājaslapā www.omegamarine.lv, pirkuma pasūtījuma veidlapā norādīto summu vai summu, par kuru panākta vienošanās telefoniski (proti, atkarībā no pasūtījuma veikšanas veida). Pircējs maksās par katru sūtījumu ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar pievienoto rēķinu pēc Produkta saņemšanas. Lai nodrošinātu ērtības, pastāv iespēja maksāt par papildus Produktu grupas precēm, iekļaujoties 14 dienu maksājuma termiņā saskaņā ar piegādāto rēķinu. Produkta iesaiņošanas un piegādes izmaksas uzņemsies NP.

 1. Cenu izmaiņas

NP vienmēr informēs Pircēju par jebkādu iespējamu cenu palielināšanu.

 1. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma 14 dienu laika kopš atsevišķu Produktu vai Produktu grupas preču saņemšanas, ja Produkta iepakojums nav bojāts un atvērts. Pircējam, kurš pasūtījis Produktus pa Produktu grupām, ir papildu tiesības jebkurā laikā atcelt atsevišķu Produktu grupu pasūtīšanu. Pircējam nav pienākuma iegādāties papildu Produktus vai Produktu grupu. Pircējs informēs NP par atkāpšanos no Līguma un turpmāku piegāžu atcelšanu pa pastu: A/K 46; Rīga, LV-1044, e-pastu: info@omegamarine.lv vai zvanot uz klientu apkalpošanas numuru: +371 651 838 38. Gadījumā, ja Pircējs atkāpjas no Līguma, Pircējam jāatsūta atpakaļ piegādātie Produkti NP 14 dienu laikā kopš atteikšanās prasības iesniegšanas brīža. NP samaksās Pircējam par atpakaļ atdotajiem Produktiem 30 dienu laika kopš Produktu saņemšanas, bet ja Pircējs ir patērētājs – 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atkāpšanos no Līguma saņemšanas, bet ne ātrāk kā pēc Produktu vai NP pieņemama pierādījuma par Produktu, kuru iepakojums nav bojāts un atvērts, nosūtīšanu atpakaļ saņemšanas. Ja Pircējs atceļ viena Produkta pasūtījumu vai periodisku pasūtījumu un atdod atpakaļ NP nesen saņemtos Produktus, Pircējs jebkurā gadījumā sedz atpakaļ atdošanas un sūtīšanas izmaksas.

 1. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Gadījumā, ja pārkāptas Pircēja tiesības, Pircējam ir tiesības izmantot visus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. NP ir atbildīgs par Līguma pildīšanas nepilnībām (defektīvi vai neatbilstoši Produkti), ja defekts radies pirms piegādes vai Produkta piegādes laikā. Nepilnīgas izpildes gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt Produkta salabošanu vai aizvietošanu vai atteikties no Līguma. Defektīvi Produkti jāsūta atpakaļ uz šādu adresi: A/K 46; Rīga, LV-1044. NP lūdz Pircēju sazināties ar klientu apkalpošanas servisu pirms Produkta atpakaļ atdošanas. Ja NP nereaģē uz Produkta aizvietošanas prasību 14 dienu laikā, Pircēja prasība tiks uzskatīta par pieņemtu. Jaunā Produkta piegādes izmaksas uzņemsies NP.

 1. Citi nosacījumi

Nesaskaņas jāatrisina, abām pusēm vienojoties. Pircējs, kurš ir patērētājs, var iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Jautājumos, kurus neregulē Vispārīgie noteikumi un nosacījumi, jāpiemēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tostarp Civillikums un Patērētāju tiesību aizsardzības likums, un citi likumi, kas regulē preču pirkumu un juridiskās attiecības starp pusēm. NP rezervē tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos. Grozījumi stāsies spēkā no brīža, kad tie tiks publicēti interneta vietnē www.omegamarine.lv.

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi pieejami: www.omegamarine.lv.

Iepriekšējo reizi atjaunināti 2018. gadā.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Domaniewska 28, 02-672 Варшава, Польша. Рег. номер плательщика НДС: 30329386-2-51

 1. Термины

Термины, используемые в Общих положениях и условиях:

Покупатель (далее в тексте – Покупатель) – физическое или юридическое лицо, заказывающее продукты и/или пищевые добавки у Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Продукты (далее в тексте – Продукты) – продукты и/или пищевые добавки, которые предлагает Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

NP(далее в тексте – NP) – Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., зарегистрированное в Польше предприятие с регистрационным номером 0000343007.

Персональные данные – любая информация, которая относится к идентифицированному или идентифицируемому субъекту данных, в том числе:

 1. к объективной информации (например, имя, фамилия, дата рождения, персональный код, адрес лица) и
 2. к субъективной информации (например, психологическая характеристика лица, его платежеспособность, к примеру, выбор более дешевых или более дорогих продуктов NP).

Обработка персональных данных – любые действия с персональными данными, включая сбор, регистрацию, ввод, хранение, упорядочивание, преобразование, использование, передачу, вещание и разглашение, блокирование или удаление данных. Положения применяются к любому способу Обработки персональных данных – как в ручном, так и в компьютерном режиме.

 1. Общие положения

Нынешние Общие положения и условия распространяются на все заказы Продуктов, сделанные Покупателем. Покупатель может заказать Продукты на интернет-странице www.omegamarine.lv или путем оформления заказов на покупку, которые Покупатель подал или отдельно выслал по Интернету, по почте (купоны) или с использованием сервиса по обслуживанию клиентов (по телефону). После получения заказа на покупку считается, что Покупатель и NP заключили договор купли (далее в тексте – Договор) в отношении указанных в заказе Продуктов.

 1. Условия Обработки персональных данных

NP обрабатывает Персональные данные только в предусмотренных Общими положениями и условиями случаях и в предусмотренном порядке, с соблюдением требований действующих нормативных актов Латвийской Республики и их возможных изменений.

При планировании и осуществлении Обработки персональных данных Покупателя NP обеспечивает соблюдение принципов надлежащей практики, которые, в частности, включают в себя:

 1. законность, добросовестность и прозрачность;
 2. минимизацию данных;
 3. точность;
 4. ограничение хранения;
 5. целостность и конфиденциальность.

NP обрабатывает следующие Персональные данные Покупателя: фамилию и имя, дату рождения, адрес, номер телефона и адрес эл. почты.

Цели Обработки персональных данных:

 1. оформление полученных компанией NP заказов, общение с клиентами (в целях исполнения договорных обязательств или заключения договора);
 2. информирование Покупателей о новых Продуктах NP (в целях маркетинга).

В процессе размещения заказа и оплаты Продуктов юридическим основанием для Обработки персональных данных Покупателя является необходимость обработки в целях выполнения Договора, стороной которого являетесь Вы (Покупатель), или проведения мероприятий по запросу Покупателя до заключения Договора, а также для исполнения относящихся к NP юридических обязательств.

Коммерческие уведомления Покупателю высылаются на адрес Покупателя, номер телефона и/или адрес эл. почты, если Покупатель дал свободное и недвусмысленное согласие на такую Обработку данных в электронной форме (на домашней странице NP во время оформления заказа) или в бумажном формате.

Согласие на получение коммерческих уведомлений действует до подачи просьбы об отмене такого согласия. Просьбу о прекращении Обработки персональных данных или отправки коммерческих уведомлений Покупатель должен отправить на адрес эл. почты: info@omegamarine.lv или обратившись по тел. +371 651 838 38.

В результате отзыва согласия NP впредь не обрабатывает данные в целях, для которых согласие было отозвано, но NP вправе обрабатывать данные в иных целях и на других юридических основаниях, например, чтобы сохранить доказательства о наличии согласия.

NP информирует, что Персональные данные Покупателя передаются на обработку следующим компаниям: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. (главный офис: Domaniewska 28, 02-672 Варшава, Польша), RITONE, LLC (главный офис: ул. Даммес, 26–64, Рига, LV-1069, Латвия), CPI-Centrum Prac Introligatorskich (главный офис: ul. 3 Maja 9A, 08-440 Pilawa Goclaw, Польша); ESECO System AB (главный офис: Jörgen Kocksgatan 4, 211 20 Malmö, Швеция); Address Campaign (главный офис: Melomanów, 00-712 Варшава, Польша); UAB Kaunas Communication Center (главный офис: ул. Донелайчио, 62, 44248 Каунас, Литва).

Покупатель имеет следующие права: 1) получить доступ к своим Персональным данным; 2) обратиться с просьбой исправить или удалить данные; 3) ограничить обработку; 4) перенести данные; 5) возразить против Обработки персональных данных; 6) не быть субъектом автоматизированной Обработки данных (профилирования).

Покупатель имеет право подать жалобу в Государственную инспекцию данных, если считает, что компания NP обрабатывает его Персональные данные противоправно и в нарушение настоящих положений.

 1. Заказы

Каждый заказ предусматривает фиксированное количество капсул Продукта для фиксированного месячного или двухмесячного, годичного или другого периода, установленного компанией NP. Данные о заказе хранятся в реестре клиентов NP.

 1. а) Дополнительные периодические заказы

Покупателю предоставляется возможность подать заявку на периодический заказ капсул/таблеток Продукта на один или два месяца. Покупателю будут высылаться комплекты Продуктов, включающие 30/60/120 капсул/таблеток, пока Покупатель не подаст заявление о прекращении заказов, используя контактную информацию, указанную в Общих положениях и условиях.

 1. б) Ежегодный заказ

В случае ежегодного заказа Покупателю доставляется одна посылка со 180/360/720 капсулами/таблетками. С Покупателем заключается соглашение об оплате одним платежом или ежемесячными платежами в течение 12 месяцев на основании выписанных NP счетов. Покупатель имеет право вернуть Продукт в течение 14 дней после его получения. Предусмотренный для возврата Продукт не должен быть поврежден, а его упаковка не должна быть вскрыта. В таком случае Покупатель не обязан платить за заказанный Продукт. Покупатель не имеет права отказаться от покупки, если упаковка Продукта вскрыта или повреждена. Покупатель вправе отменить заказы Продуктов по тел. +371 651 838 38, уведомлением по почте: а/я 46, Рига, LV-1044 или эл. почте: info@omegamarine.lv. NP после проверки качества тщательно упакует заказанные Продукты и вместе со счетом доставит их на указанный Покупателем адрес.

 1. Доставка

Продукты доставляются Покупателю по почте, в случае ежегодного комплекта – заказным отправлением, при посредничестве выбранного NP поставщика почтовых услуг. Доставку Продуктов NP осуществляет в соответствии с доступностью своих запасов или запасов поставщиков. Если заказ не подлежит выполнению из-за недостатка запасов, то в первую очередь отправляются Продукты, имеющиеся в запасе. Если заказ Продуктов невозможно выполнить, то NP предупреждает об этом Покупателя. NP возвращает Покупателю предоплату за Продукт. Невозможность доставки одного Продукта не влияет на выполнение других заказов. Если Продукта долгое время нет в запасах NP или поставщика и NP не может выполнить заказ в течение 30 дней после получения заказа, NP имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

 1. Оплата

Покупатель платит за заказанные Продукты сумму, указанную NP на домашней странице www.omegamarine.lv, сумму, указанную в бланке заказа, или сумму, о которой достигнуто соглашение по телефону (т. е. в зависимости от способа заказа). Покупатель оплачивает каждую посылку банковским переводом согласно приложенному счету после получения Продукта. В целях обеспечения удобства имеется возможность платить за дополнительные товары группы Продуктов с соблюдением 14-дневного срока оплаты согласно выставленному счету. Расходы по упаковке и доставке Продукта принимает на себя NP.

 1. Изменение цен

NP всегда информирует Покупателя о любом возможном повышении цен.

 1. Право отказа

Покупатель имеет право отказаться от Договора в течение 14 дней после получения отдельных Продуктов или товаров группы Продуктов, если упаковка Продукта не повреждена и не вскрыта. Покупатель, заказавший Продукты по группам Продуктов, имеет дополнительное право в любое время отменить заказы отдельных групп Продуктов. Покупатель не обязан приобретать дополнительные Продукты или группу Продуктов. Покупатель уведомляет NP о расторжении Договора и отмене дальнейших доставок по почте: а/я 46, Рига, LV-1044, эл. почте: info@omegamarine.lv или позвонив на номер телефона обслуживания клиентов: +371 651 838 38. В случае отказа Покупателя от Договора Покупатель обязан выслать доставленные Продукты NP в течение 14 дней после подачи заявления об отказе. NP заплатит Покупателю за возвращенные продукты в течение 30 дней после получения Продуктов, а если Покупатель является потребителем – в течение 14 дней после получения уведомления об отказе от Договора, но не раньше чем после получения Продуктов или приемлемого для NP доказательства о возврате Продуктов с неповрежденной и неоткрытой упаковкой. В случае отмены Покупателем заказа одного Продукта или периодического заказа и возврата NP недавно полученных Продуктов Покупатель оплачивает расходы за возврат и пересылку.

 1. Средства правовой защиты

В случае нарушения прав Покупателя Покупатель имеет право использовать все средства правовой защиты. NP несет ответственность за недостатки исполнения Договора (дефективные или несоответствующие Продукты), если дефект возник до или во время доставки Продукта. В случае ненадлежащего исполнения Покупатель вправе потребовать исправления недостатков или замены Продукта либо расторгнуть Договор. Дефективные Продукты необходимо вернуть на следующий адрес: а/я 46, Рига, LV-1044. NP просит Покупателя связаться со службой обслуживания клиентов до возврата Продукта. Если NP не реагирует на требование о замене Продукта в течение 14 дней, то требование Покупателя считается принятым. Расходы по доставке нового Продукта принимает на себя NP.

 1. Прочие условия

Разногласия решаются путем достижения сторонами обоюдного соглашения. Покупатель, являющийся потребителем, вправе обратиться с жалобой в Центр защиты прав потребителей. Для решения вопросов, не урегулированных настоящими Общими положениями и условиями, должны применяться действующие нормативные акты Латвийской Республики, в том числе Гражданский закон и Закон о защите прав потребителей, а также другие законы, регламентирующие покупку товаров и юридические отношения сторон. NP оставляет за собой право на внесение односторонних изменений в настоящие Общие положения и условия. Изменения вступают в силу с момента их публикации на интернет-странице www.omegamarine.lv.

С Общими положениями и условиями можно ознакомиться по адресу: www.omegamarine.lv.

Дата последнего обновления: 2018 год.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI (reklāmas produkts)

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Domaniewska ceļš 28, 02-672 Varšava, Polija. PVN Reģ. nr. 30329386-2-51

 1. Termini

Termini, kas tiek lietoti Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos:

Pircējs – (turpmāk – Pircējs) fiziska vai juridiska persona, kas pasūta produktus un/vai uztura bagātinātājus no Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Produkti – (turpmāk – Produkti) produkti un/vai uztura bagātinātāji, ko piedāvā Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

NP – (turpmāk – NP) Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Polijā reģistrēts uzņēmums ar reģistra numuru 0000343007.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu, tai skaitā:

 1. objektīvo informāciju (piemēram, personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, adrese) un
 2. subjektīvu informāciju (piemēram, personas psiholoģiskais raksturojums, personas maksātspēja, piemēram, izvēloties lētākus vai dārgākus NP produktus).

Personas datu apstrāde – jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Noteikumi tiek piemēroti jebkāda veida personas datu apstrādei – manuālai un datorizētai.

 1. Vispārīgie noteikumi

Pašreizējie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem Produktu pasūtījumiem, ko veicis Pircējs. Pircējs var pasūtīt Produktus interneta vietnē www.omegamarine.lv vai ar pirkuma pasūtījumiem, kurus iesniedzis vai atsevišķi nosūtījis Pircējs internetā, pa pastu (kuponi) vai izmantojot klientu apkalpošanas servisu (telefoniski). Saņemot pirkuma pasūtījumu, tiks uzskatīts, ka Pircējs un NP ir noslēguši pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) attiecībā par pasūtījumā norādītajiem Produktiem.

 1. Personas datu apstrādes noteikumi

NP Personas datus apstrādā tikai Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un to iespējamās izmaiņas.

Plānojot un veicot Pircēja Personas datu apstrādi, NP nodrošina, ka tiek ievēroti Personas datu apstrādes labas prakses principi, kas cita starpā ietver:

 1. likumīgums, godprātība un pārredzamība;
 2. datu minimizēšana;
 3. precizitāte;
 4. glabāšanas ierobežojums;
 5. integritāte un konfidencialitāte.

NP apstrādās šādus Pircēja Personas datus – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs un e-pasta adrese.

Personas datu apstrādes mērķi ir:

 1. NP saņemto pasūtījumu noformēšana, saziņa ar klientiem (līgumsaistību izpildes vai līguma noslēgšanas nolūkiem);
 2. Pircēju informēšana par jauniem NP Produktiem (mārketinga nolūkiem).

Produktu pasūtījuma un apmaksas procesā Pircēja Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir apstrādes nepieciešamība līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs (Pircējs), izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Pircēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, kā arī lai izpildītu uz NP attiecināmu tiesisku pienākumu.

Komerciālie paziņojumi Pircējam tiek sūtīti uz Pircēja adresi, telefona numuru un / vai elektroniskā pasta adresi, ja Pircējs šādai datu apstrādei ir brīvi un nepārprotami piekritis, elektroniski (NP mājaslapā pasūtījuma veikšanas laikā) vai papīra formātā.

Piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz šādas piekrišanas atcelšanas lūguma iesniegšanai. Pircējam lūgums par personas datu apstrādes vai komerciālu paziņojumu saņemšanas pārtraukšanu jāiesniedz e-pastā nosūtot to uz adresi info@omegamarine.lv vai pa tālruni +371 651 838 38.

Piekrišanas atsaukšanas rezultātā NP turpmāk neapstrādā datus tādiem nolūkiem, kādiem piekrišana tika atsaukta, bet NP ir tiesības datus apstrādāt citiem nolūkiem un pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem, piemēram, saglabāt pierādījumus par piekrišanas esamību.

NP informē, ka Pircēja Personas dati tiek nodoti apstrādei šādām sabiedrībām: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. (galvenā biroja ēka: 02-672, Warsaw, Domaniewska street 28, Poland), RITONE, LLC (galvenā biroja ēka: Dammes Str.26- 64, Riga, Latvia, LV 1069), CPI-Centrum Prac Introligatorskich (galvenā biroja ēka: 08-440 Pilawa Goclaw, ul. 3 Maja 9A, Poland); ESECO System AB (galvenā biroja ēka: 211 20 Malmö, Jörgen Kocksgatan 4., Sweden); Address Campaign (galvenā biroja ēka: 00-712 Warsaw, Melamanów, Poland); UAB Kaunas Communication Center (galvenā biroja ēka: 44248 Kaunas, Donelaicio g.62, Lithuania).

Pircējam ir šādas tiesības: 1) piekļūt saviem personas datiem; 2) lūgt labot un dzēst; 3) ierobežot apstrādi; 4) uz datu pārnesamību; 5) iebilst pret savu personas datu apstrādi un 6) nebūt automatizētās apstrādes (profilēšanas) subjektam.

Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka NP viņa personas datus ir apstrādājusi prettiesiski un neatbilstoši šajos noteikumos minētajam.

 1. Pasūtījumi

Katrs pasūtījums paredz fiksētu Produkta kapsulu daudzumu fiksētā viena vai divu mēnešu, viena gada vai kādā citā periodā, ko noteicis NP. Pasūtījuma dati tiks glabāti NP klientu reģistrā.

 1. a) Pirmais pasūtījums (reklāmas produkts)

Pirmais pasūtījums uzskatāms par reklāmas produkta pasūtījumu, un tas ietver 30/60 kapsulas/tabletes. Pircējs maksā vienīgi par reklāmas produkta pasūtījuma pasta un administratīvajiem izdevumiem. Katrs Pircējs var iesniegt tikai vienu reklāmas produkta pasūtījumu.

 1. b) Papildus periodiska pasūtīšana

Pēc pirmā (reklāmas produkta) pasūtījuma Pircējam ir tiesības pieteikties periodiskai viena vai divu mēnešu Produkta kapsulu pasūtīšanai. Papildus pasūtījuma gadījumā Pircējam tiks nosūtīti Produktu komplekti ar 30/60/120 kapsulām/ tabletēm, kamēr Pircējs neiesniegs pieteikumu par pasūtīšanas pārtraukšanu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos.

 1. c) Ikgadējs pasūtījums

Ikgadēja pasūtījuma gadījumā Pircējam tiks piegādāts viens Produkta sūtījums ar 180/360/720 kapsulām/tabletēm. Ar Pircēju tiks noslēgta vienošanās par samaksas veikšanu vienā maksājumā vai par ikmēneša maksājumiem 12 mēnešu garumā, pamatojoties uz NP izsniegtu rēķinu. Pircējam ir tiesības atsūtīt atpakaļ Produktu 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Atpakaļ atdošanai paredzētajam Produktam jābūt nebojātam, un tā iepakojumam – neatvērtam. Šādā gadījumā Pircējam nav pienākums maksāt par pasūtīto Produktu. Pircējam nav tiesību atteikties no pirkuma, ja Produkta iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pircējam ir tiesības atcelt Produktu pasūtījumus pa tālruni +371 651 838 38, ar paziņojumu pa pastu: A/K 46; Rīga, LV-1044 vai e-pastu – paz info@omegamarine.lv. NP pēc kvalitātes kontroles veikšanas rūpīgi iesaiņos pasūtītos Produktus un nogādās tos kopā ar rēķinu uz Pircēja norādīto adresi.

 1. Piegāde

Produkti tiks piegādāti Pircējam pa pastu, ikgadēja komplekta gadījumā ar ierakstītu sūtījumu, izmantojot NP izraudzītu pasta pakalpojumu sniedzēju. NP piegādās pasūtītos Produktus atbilstoši saviem vai piegādātājam pieejamiem krājumiem. Gadījumā, ja pasūtījums nav izpildāms krājumu trūkuma dēļ, vispirms tiks nosūtīti Produkti, kas ir pieejami krājumā. Gadījumā, ja Produktu pasūtījumu nav iespējams izpildīt, NP par to brīdinās Pircēju. NP atmaksās Pircēja veikto priekšapmaksu par Produktu. Nespēja piegādāt vienu Produktu neietekmēs citu pasūtījumu izpildi. Ja Produkts nav pieejams NP vai piegādātāja krājumos ilgāku laiku un NP nespēj izpildīt pasūtījumu 30 dienu laikā kopš pasūtījuma saņemšanas, NP ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

 1. Maksājums

Pircējs maksās par pasūtītajiem Produktiem summu, kuru NP norādījis savā mājaslapā www.omegamarine.lv, pirkuma pasūtījuma veidlapā norādīto summu vai summu, par kuru panākta vienošanās telefoniski (proti, atkarībā no pasūtījuma veikšanas veida). Pircējs maksās par katru sūtījumu ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar pievienoto rēķinu pēc Produkta saņemšanas. Lai nodrošinātu ērtības, pastāv iespēja maksāt par papildus Produktu grupas precēm, iekļaujoties 14 dienu maksājuma termiņā saskaņā ar piegādāto rēķinu. Produkta iesaiņošanas un piegādes izmaksas uzņemsies NP.

 1. Cenu izmaiņas

NP vienmēr informēs Pircēju par jebkādu iespējamu cenu palielināšanu.

 1. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma 14 dienu laika kopš atsevišķu Produktu vai Produktu grupas preču saņemšanas, ja Produkta iepakojums nav bojāts un atvērts. Pircējam, kurš pasūtījis Produktus pa Produktu grupām, ir papildu tiesības jebkurā laikā atcelt atsevišķu Produktu grupu pasūtīšanu. Pircējam nav pienākuma iegādāties papildu Produktus vai Produktu grupu. Pircējs informēs NP par atkāpšanos no Līguma un turpmāku piegāžu atcelšanu pa pastu: A/K 46; Rīga, LV-1044, e-pastu: info@omegamarine.lv vai zvanot uz klientu apkalpošanas numuru: +371 651 838 38. Gadījumā, ja Pircējs atkāpjas no Līguma, Pircējam jāatsūta atpakaļ piegādātie Produkti NP 14 dienu laikā kopš atteikšanās prasības iesniegšanas brīža. NP samaksās Pircējam par atpakaļ atdotajiem Produktiem 30 dienu laika kopš Produktu saņemšanas, bet ja Pircējs ir patērētājs – 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atkāpšanos no Līguma saņemšanas, bet ne ātrāk kā pēc Produktu vai NP pieņemama pierādījuma par Produktu, kuru iepakojums nav bojāts un atvērts, nosūtīšanu atpakaļ saņemšanas. Ja Pircējs atceļ viena Produkta pasūtījumu vai periodisku pasūtījumu un atdod atpakaļ NP nesen saņemtos Produktus, Pircējs jebkurā gadījumā sedz atpakaļ atdošanas un sūtīšanas izmaksas.

 1. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Gadījumā, ja pārkāptas Pircēja tiesības, Pircējam ir tiesības izmantot visus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. NP ir atbildīgs par Līguma pildīšanas nepilnībām (defektīvi vai neatbilstoši Produkti), ja defekts radies pirms piegādes vai Produkta piegādes laikā. Nepilnīgas izpildes gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt Produkta salabošanu vai aizvietošanu vai atteikties no Līguma. Defektīvi Produkti jāsūta atpakaļ uz šādu adresi: A/K 46; Rīga, LV-1044. NP lūdz Pircēju sazināties ar klientu apkalpošanas servisu pirms Produkta atpakaļ atdošanas. Ja NP nereaģē uz Produkta aizvietošanas prasību 14 dienu laikā, Pircēja prasība tiks uzskatīta par pieņemtu. Jaunā Produkta piegādes izmaksas uzņemsies NP.

 1. Citi nosacījumi

Nesaskaņas jāatrisina, abām pusēm vienojoties. Pircējs, kurš ir patērētājs, var iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Jautājumos, kurus neregulē Vispārīgie noteikumi un nosacījumi, jāpiemēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tostarp Civillikums un Patērētāju tiesību aizsardzības likums, un citi likumi, kas regulē preču pirkumu un juridiskās attiecības starp pusēm. NP rezervē tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos. Grozījumi stāsies spēkā no brīža, kad tie tiks publicēti interneta vietnē www.omegamarine.lv.

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi pieejami: www.omegamarine.lv.

Iepriekšējo reizi atjaunināti 2018. gadā.

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ (рекламный продукт)

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Domaniewska 28, 02-672 Варшава, Польша. Рег. номер плательщика НДС: 30329386-2-51

 1. Термины

Термины, используемые в Общих положениях и условиях:

Покупатель – (далее в тексте – Покупатель) – физическое или юридическое лицо, заказывающее продукты и/или пищевые добавки у Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Продукты – (далее в тексте – Продукты) – продукты и/или пищевые добавки, которые предлагает Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

NP – (далее в тексте – NP) – Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., зарегистрированное в Польше предприятие с регистрационным номером 0000343007.

Персональные данные – любая информация, которая относится к идентифицированному или идентифицируемому субъекту данных, в том числе:

 1. к объективной информации (например, имя, фамилия, дата рождения, персональный код, адрес лица) и
 2. к субъективной информации (например, психологическая характеристика лица, его платежеспособность, к примеру, выбор более дешевых или более дорогих продуктов NP).

Обработка персональных данных – любые действия с персональными данными, включая сбор, регистрацию, ввод, хранение, упорядочивание, преобразование, использование, передачу, вещание и разглашение, блокирование или удаление данных. Положения применяются к любому способу Обработки персональных данных – как в ручном, так и в компьютерном режиме.

 1. Общие положения

Нынешние Общие положения и условия распространяются на все заказы Продуктов, сделанные Покупателем. Покупатель может заказать Продукты на интернет-странице www.omegamarine.lv или путем оформления заказов на покупку, которые Покупатель подал или отдельно выслал по Интернету, по почте (купоны) или с использованием сервиса по обслуживанию клиентов (по телефону). После получения заказа на покупку считается, что Покупатель и NP заключили договор купли (далее в тексте – Договор) в отношении указанных в заказе Продуктов.

 1. Условия Обработки персональных данных

NP обрабатывает Персональные данные только в предусмотренных Общими положениями и условиями случаях и в предусмотренном порядке, с соблюдением требований действующих нормативных актов Латвийской Республики и их возможных изменений.

При планировании и осуществлении Обработки персональных данных Покупателя NP обеспечивает соблюдение принципов надлежащей практики, которые, в частности, включают в себя:

 1. законность, добросовестность и прозрачность;
 2. минимизацию данных;
 3. точность;
 4. glabāšanas ierobežojums;
 5. целостность и конфиденциальность.

NP обрабатывает следующие Персональные данные Покупателя: фамилию и имя, дату рождения, адрес, номер телефона и адрес эл. почты.

Цели Обработки персональных данных:

 1. оформление полученных компанией NP заказов, общение с клиентами (в целях исполнения договорных обязательств или заключения договора);
 2. информирование Покупателей о новых Продуктах NP (в целях маркетинга).

В процессе размещения заказа и оплаты Продуктов юридическим основанием для Обработки персональных данных Покупателя является необходимость обработки в целях выполнения Договора, стороной которого являетесь Вы (Покупатель), или проведения мероприятий по запросу Покупателя до заключения Договора, а также для исполнения относящихся к NP юридических обязательств.

Коммерческие уведомления Покупателю высылаются на адрес Покупателя, номер телефона и/или адрес эл. почты, если Покупатель дал свободное и недвусмысленное согласие на такую Обработку данных в электронной форме (на домашней странице NP во время оформления заказа) или в бумажном формате.

Согласие на получение коммерческих уведомлений действует до подачи просьбы об отмене такого согласия. Просьбу о прекращении Обработки персональных данных или отправки коммерческих уведомлений Покупатель должен отправить на адрес эл. почты: info@omegamarine.lv или обратившись по тел. +371 651 838 38.

В результате отзыва согласия NP впредь не обрабатывает данные в целях, для которых согласие было отозвано, но NP вправе обрабатывать данные в иных целях и на других юридических основаниях, например, чтобы сохранить доказательства о наличии согласия.

NP информирует, что Персональные данные Покупателя передаются на обработку следующим компаниям: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. (главный офис: Domaniewska 28, 02-672 Варшава, Польша), RITONE, LLC (главный офис: ул. Даммес, 26–64, Рига, LV-1069, Латвия), CPI-Centrum Prac Introligatorskich (главный офис: ul. 3 Maja 9A, 08-440 Pilawa Goclaw, Польша); ESECO System AB (главный офис: Jörgen Kocksgatan 4, 211 20 Malmö, Швеция); Address Campaign (главный офис: Melomanów, 00-712 Варшава, Польша); UAB Kaunas Communication Center (главный офис: ул. Донелайчио, 62, 44248 Каунас, Литва).

Покупатель имеет следующие права: 1) получить доступ к своим Персональным данным; 2) обратиться с просьбой исправить или удалить данные; 3) ограничить обработку; 4) перенести данные; 5) возразить против Обработки персональных данных; 6) не быть субъектом автоматизированной Обработки данных (профилирования).

Покупатель имеет право подать жалобу в Государственную инспекцию данных, если считает, что компания NP обрабатывает его Персональные данные противоправно и в нарушение настоящих положений.

 1. Заказы

Каждый заказ предусматривает фиксированное количество капсул Продукта для фиксированного месячного или двухмесячного, годичного или другого периода, установленного компанией NP. Данные о заказе хранятся в реестре клиентов NP.

 1. а) Первый заказ (рекламный продукт)

Первый заказ считается заказом рекламного продукта и включает в себя 30/60 капсул/таблеток. Покупатель оплачивает только почтовые и административные расходы за заказ рекламного продукта. Каждый Покупатель может сделать только один заказ рекламного продукта.

 1. б) Дополнительные периодические заказы

После первого заказа (рекламного продукта) Покупатель имеет право подать заявку на периодические заказы капсул Продукта на один или два месяца. В случае дополнительного заказа Покупателю высылаются комплекты Продуктов, включающие 30/60/120 капсул/таблеток, пока Покупатель не подаст заявление о прекращении заказов, используя контактную информацию, указанную в Общих положениях и условиях.

 1. в) Ежегодный заказ

В случае ежегодного заказа Покупателю доставляется одна посылка со 180/360/720 капсулами/таблетками. С Покупателем заключается соглашение об оплате одним платежом или ежемесячными платежами в течение 12 месяцев на основании выписанных NP счетов. Покупатель имеет право вернуть Продукт в течение 14 дней после его получения. Предусмотренный для возврата Продукт не должен быть поврежден, а его упаковка не должна быть вскрыта. В таком случае Покупатель не обязан платить за заказанный Продукт. Покупатель не имеет права отказаться от покупки, если упаковка Продукта вскрыта или повреждена. Покупатель вправе отменить заказы Продуктов по тел. +371 651 838 38, уведомлением по почте: а/я 46, Рига, LV-1044 или эл. почте: info@omegamarine.lv. NP после проверки качества тщательно упакует заказанные Продукты и вместе со счетом доставит их на указанный Покупателем адрес.

 1. Доставка

Продукты доставляются Покупателю по почте, в случае ежегодного комплекта – заказным отправлением, при посредничестве выбранного NP поставщика почтовых услуг. Доставку Продуктов NP осуществляет в соответствии с доступностью своих запасов или запасов поставщиков. Если заказ не подлежит выполнению из-за недостатка запасов, то в первую очередь отправляются Продукты, имеющиеся в запасе. Если заказ Продуктов невозможно выполнить, то NP предупреждает об этом Покупателя. NP возвращает Покупателю предоплату за Продукт. Невозможность доставки одного Продукта не влияет на выполнение других заказов. Если Продукта долгое время нет в запасах NP или поставщика и NP не может выполнить заказ в течение 30 дней после получения заказа, NP имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

 1. Оплата

Покупатель платит за заказанные Продукты сумму, указанную NP на домашней странице www.omegamarine.lv, сумму, указанную в бланке заказа, или сумму, о которой достигнуто соглашение по телефону (т. е. в зависимости от способа заказа). Покупатель оплачивает каждую посылку банковским переводом согласно приложенному счету после получения Продукта. В целях обеспечения удобства имеется возможность платить за дополнительные товары группы Продуктов с соблюдением 14-дневного срока оплаты согласно выставленному счету. Расходы по упаковке и доставке Продукта принимает на себя NP.

 1. Изменение цен

NP всегда информирует Покупателя о любом возможном повышении цен.

 1. Право отказа

Покупатель имеет право отказаться от Договора в течение 14 дней после получения отдельных Продуктов или товаров группы Продуктов, если упаковка Продукта не повреждена и не вскрыта. Покупатель, заказавший Продукты по группам Продуктов, имеет дополнительное право в любое время отменить заказы отдельных групп Продуктов. Покупатель не обязан приобретать дополнительные Продукты или группу Продуктов. Покупатель уведомляет NP о расторжении Договора и отмене дальнейших доставок по почте: а/я 46, Рига, LV-1044, эл. почте: info@omegamarine.lv или позвонив на номер телефона обслуживания клиентов: +371 651 838 38. В случае отказа Покупателя от Договора Покупатель обязан выслать доставленные Продукты NP в течение 14 дней после подачи заявления об отказе. NP заплатит Покупателю за возвращенные продукты в течение 30 дней после получения Продуктов, а если Покупатель является потребителем – в течение 14 дней после получения уведомления об отказе от Договора, но не раньше чем после получения Продуктов или приемлемого для NP доказательства о возврате Продуктов с неповрежденной и неоткрытой упаковкой. В случае отмены Покупателем заказа одного Продукта или периодического заказа и возврата NP недавно полученных Продуктов Покупатель оплачивает расходы за возврат и пересылку.

 1. Средства правовой защиты

В случае нарушения прав Покупателя Покупатель имеет право использовать все средства правовой защиты. NP несет ответственность за недостатки исполнения Договора (дефективные или несоответствующие Продукты), если дефект возник до или во время доставки Продукта. В случае ненадлежащего исполнения Покупатель вправе потребовать исправления недостатков или замены Продукта либо расторгнуть Договор. Дефективные Продукты необходимо вернуть на следующий адрес: а/я 46, Рига, LV-1044. NP просит Покупателя связаться со службой обслуживания клиентов до возврата Продукта. Если NP не реагирует на требование о замене Продукта в течение 14 дней, то требование Покупателя считается принятым. Расходы по доставке нового Продукта принимает на себя NP.

 1. Прочие условия

Разногласия решаются путем достижения сторонами обоюдного соглашения. Покупатель, являющийся потребителем, вправе обратиться с жалобой в Центр защиты прав потребителей. Для решения вопросов, не урегулированных настоящими Общими положениями и условиями, должны применяться действующие нормативные акты Латвийской Республики, в том числе Гражданский закон и Закон о защите прав потребителей, а также другие законы, регламентирующие покупку товаров и юридические отношения сторон. NP оставляет за собой право на внесение односторонних изменений в настоящие Общие положения и условия. Изменения вступают в силу с момента их публикации на интернет-странице www.omegamarine.lv.

С Общими положениями и условиями можно ознакомиться по адресу: www.omegamarine.lv

Дата последнего обновления: 2018 год.

 

ATTEIKŠANĀS NO LĪGUMA

Atteikšanās no līguma

Es (klienta vārds, uzvārds, adrese) ar šo informēju Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. par saņemto pārdošanas līguma atsaukumu (produkta nosaukums), kuru saņēmu (produkta saņemšanas datums).

To Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. I (name and surname, address of the Customer) hereby inform about the withdrawal from the sales contract (product name) received on (the date of receipt of the product).

Klienta paraksts, paraksta datums
(Consumer signature, date of signature)

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Отказ от договора

Я, (имя, фамилия, адрес клиента), настоящим уведомляю компанию Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. об отзыве договора о продаже (название продукта), полученного мной (дата получения продукта).

To Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. I (name and surname, address of the Customer) hereby inform about the withdrawal from the sales contract (product name) received on (the date of receipt of the product).

Подпись клиента, дата подписания
(Consumer signature, date of signature)