Noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Domaniewska ceļš 28, 02-672 Varšava, Polija. PVN Reģ. nr. 30329386-2-51

 1. Termini

Termini, kas tiek lietoti Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos:

Pircējs – (turpmāk – Pircējs) fiziska vai juridiska persona, kas pasūta produktus un/vai uztura bagātinātājus no Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Produkti – (turpmāk – Produkti) produkti un/vai uztura bagātinātāji, ko piedāvā Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

NP – (turpmāk – NP) Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Polijā reģistrēts uzņēmums ar reģistra numuru 0000343007.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu, tai skaitā:

 1. objektīvo informāciju (piemēram, personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, adrese) un
 2. subjektīvu informāciju (piemēram, personas psiholoģiskais raksturojums, personas maksātspēja, piemēram, izvēloties lētākus vai dārgākus NP produktus).

Personas datu apstrāde – jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Noteikumi tiek piemēroti jebkāda veida personas datu apstrādei – manuālai un datorizētai.

 1. Vispārīgie noteikumi

Pašreizējie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem Produktu pasūtījumiem, ko veicis Pircējs. Pircējs var pasūtīt Produktus interneta vietnē www.omegamarine.lv vai ar pirkuma pasūtījumiem, kurus iesniedzis vai atsevišķi nosūtījis Pircējs internetā, pa pastu (kuponi) vai izmantojot klientu apkalpošanas servisu (telefoniski). Saņemot pirkuma pasūtījumu, tiks uzskatīts, ka Pircējs un NP ir noslēguši pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) attiecībā par pasūtījumā norādītajiem Produktiem.

 1. Personas datu apstrādes noteikumi

NP Personas datus apstrādā tikai Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un to iespējamās izmaiņas.

Plānojot un veicot Pircēja Personas datu apstrādi, NP nodrošina, ka tiek ievēroti Personas datu apstrādes labas prakses principi, kas cita starpā ietver:

 1. likumīgums, godprātība un pārredzamība;
 2. datu minimizēšana;
 3. precizitāte;
 4. glabāšanas ierobežojums;
 5. integritāte un konfidencialitāte.

NP apstrādās šādus Pircēja Personas datus – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs un e-pasta adrese.

Personas datu apstrādes mērķi ir:

 1. NP saņemto pasūtījumu noformēšana, saziņa ar klientiem (līgumsaistību izpildes vai līguma noslēgšanas nolūkiem);
 2. Pircēju informēšana par jauniem NP Produktiem (mārketinga nolūkiem).

Produktu pasūtījuma un apmaksas procesā Pircēja Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir apstrādes nepieciešamība līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs (Pircējs), izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Pircēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, kā arī lai izpildītu uz NP attiecināmu tiesisku pienākumu.

Komerciālie paziņojumi Pircējam tiek sūtīti uz Pircēja adresi, telefona numuru un / vai elektroniskā pasta adresi, ja Pircējs šādai datu apstrādei ir brīvi un nepārprotami piekritis, elektroniski (NP mājaslapā pasūtījuma veikšanas laikā) vai papīra formātā.

Piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz šādas piekrišanas atcelšanas lūguma iesniegšanai. Pircējam lūgums par personas datu apstrādes vai komerciālu paziņojumu saņemšanas pārtraukšanu jāiesniedz e-pastā nosūtot to uz adresi info@omegamarine.lv vai pa tālruni +371 651 838 38.

Piekrišanas atsaukšanas rezultātā NP turpmāk neapstrādā datus tādiem nolūkiem, kādiem piekrišana tika atsaukta, bet NP ir tiesības datus apstrādāt citiem nolūkiem un pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem, piemēram, saglabāt pierādījumus par piekrišanas esamību.

NP informē, ka Pircēja Personas dati tiek nodoti apstrādei šādām sabiedrībām: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. (galvenā biroja ēka: 02-672, Warsaw, Domaniewska street 28, Poland), RITONE, LLC (galvenā biroja ēka: Dammes Str.26- 64, Riga, Latvia, LV 1069), CPI-Centrum Prac Introligatorskich (galvenā biroja ēka: 08-440 Pilawa Goclaw, ul. 3 Maja 9A, Poland); ESECO System AB (galvenā biroja ēka: 211 20 Malmö, Jörgen Kocksgatan 4., Sweden); Address Campaign (galvenā biroja ēka: 00-712 Warsaw, Melamanów, Poland); UAB Kaunas Communication Center (galvenā biroja ēka: 44248 Kaunas, Donelaicio g.62, Lithuania).

Pircējam ir šādas tiesības: 1) piekļūt saviem personas datiem; 2) lūgt labot un dzēst; 3) ierobežot apstrādi; 4) uz datu pārnesamību; 5) iebilst pret savu personas datu apstrādi un 6) nebūt automatizētās apstrādes (profilēšanas) subjektam.

Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka NP viņa personas datus ir apstrādājusi prettiesiski un neatbilstoši šajos noteikumos minētajam.

 1. Pasūtījumi

Katrs pasūtījums paredz fiksētu Produkta kapsulu daudzumu fiksētā viena vai divu mēnešu, viena gada vai kādā citā periodā, ko noteicis NP. Pasūtījuma dati tiks glabāti NP klientu reģistrā.

 1. a) Papildus periodiska pasūtīšana

Pircējam ir iespēja pieteikties periodiskai viena vai divu mēnešu Produkta kapsulu/tablešu pasūtīšanai. Pircējam tiks nosūtīti Produktu komplekti ar 30/60/120 kapsulām/ tabletēm, kamēr Pircējs neiesniegs pieteikumu par pasūtīšanas pārtraukšanu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos.

 1. b) Ikgadējs pasūtījums

Ikgadēja pasūtījuma gadījumā Pircējam tiks piegādāts viens Produkta sūtījums ar 180/360/720 kapsulām/tabletēm. Ar Pircēju tiks noslēgta vienošanās par samaksas veikšanu vienā maksājumā vai par ikmēneša maksājumiem 12 mēnešu garumā, pamatojoties uz NP izsniegtu rēķinu. Pircējam ir tiesības atsūtīt atpakaļ Produktu 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Atpakaļ atdošanai paredzētajam Produktam jābūt nebojātam, un tā iepakojumam – neatvērtam. Šādā gadījumā Pircējam nav pienākums maksāt par pasūtīto Produktu. Pircējam nav tiesību atteikties no pirkuma, ja Produkta iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pircējam ir tiesības atcelt Produktu pasūtījumus pa tālruni +371 651 838 38, ar paziņojumu pa pastu: A/K 46; Rīga, LV-1044 vai e-pastu – paz info@omegamarine.lv. NP pēc kvalitātes kontroles veikšanas rūpīgi iesaiņos pasūtītos Produktus un nogādās tos kopā ar rēķinu uz Pircēja norādīto adresi.

 1. Piegāde

Produkti tiks piegādāti Pircējam pa pastu, ikgadēja komplekta gadījumā ar ierakstītu sūtījumu, izmantojot NP izraudzītu pasta pakalpojumu sniedzēju. NP piegādās pasūtītos Produktus atbilstoši saviem vai piegādātājam pieejamiem krājumiem. Gadījumā, ja pasūtījums nav izpildāms krājumu trūkuma dēļ, vispirms tiks nosūtīti Produkti, kas ir pieejami krājumā. Gadījumā, ja Produktu pasūtījumu nav iespējams izpildīt, NP par to brīdinās Pircēju. NP atmaksās Pircēja veikto priekšapmaksu par Produktu. Nespēja piegādāt vienu Produktu neietekmēs citu pasūtījumu izpildi. Ja Produkts nav pieejams NP vai piegādātāja krājumos ilgāku laiku un NP nespēj izpildīt pasūtījumu 30 dienu laikā kopš pasūtījuma saņemšanas, NP ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

 1. Maksājums

Pircējs maksās par pasūtītajiem Produktiem summu, kuru NP norādījis savā mājaslapā www.omegamarine.lv, pirkuma pasūtījuma veidlapā norādīto summu vai summu, par kuru panākta vienošanās telefoniski (proti, atkarībā no pasūtījuma veikšanas veida). Pircējs maksās par katru sūtījumu ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar pievienoto rēķinu pēc Produkta saņemšanas. Lai nodrošinātu ērtības, pastāv iespēja maksāt par papildus Produktu grupas precēm, iekļaujoties 14 dienu maksājuma termiņā saskaņā ar piegādāto rēķinu. Produkta iesaiņošanas un piegādes izmaksas uzņemsies NP.

 1. Cenu izmaiņas

NP vienmēr informēs Pircēju par jebkādu iespējamu cenu palielināšanu.

 1. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma 14 dienu laika kopš atsevišķu Produktu vai Produktu grupas preču saņemšanas, ja Produkta iepakojums nav bojāts un atvērts. Pircējam, kurš pasūtījis Produktus pa Produktu grupām, ir papildu tiesības jebkurā laikā atcelt atsevišķu Produktu grupu pasūtīšanu. Pircējam nav pienākuma iegādāties papildu Produktus vai Produktu grupu. Pircējs informēs NP par atkāpšanos no Līguma un turpmāku piegāžu atcelšanu pa pastu: A/K 46; Rīga, LV-1044, e-pastu: info@omegamarine.lv vai zvanot uz klientu apkalpošanas numuru: +371 651 838 38. Gadījumā, ja Pircējs atkāpjas no Līguma, Pircējam jāatsūta atpakaļ piegādātie Produkti NP 14 dienu laikā kopš atteikšanās prasības iesniegšanas brīža. NP samaksās Pircējam par atpakaļ atdotajiem Produktiem 30 dienu laika kopš Produktu saņemšanas, bet ja Pircējs ir patērētājs – 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atkāpšanos no Līguma saņemšanas, bet ne ātrāk kā pēc Produktu vai NP pieņemama pierādījuma par Produktu, kuru iepakojums nav bojāts un atvērts, nosūtīšanu atpakaļ saņemšanas. Ja Pircējs atceļ viena Produkta pasūtījumu vai periodisku pasūtījumu un atdod atpakaļ NP nesen saņemtos Produktus, Pircējs jebkurā gadījumā sedz atpakaļ atdošanas un sūtīšanas izmaksas.

 1. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Gadījumā, ja pārkāptas Pircēja tiesības, Pircējam ir tiesības izmantot visus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. NP ir atbildīgs par Līguma pildīšanas nepilnībām (defektīvi vai neatbilstoši Produkti), ja defekts radies pirms piegādes vai Produkta piegādes laikā. Nepilnīgas izpildes gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt Produkta salabošanu vai aizvietošanu vai atteikties no Līguma. Defektīvi Produkti jāsūta atpakaļ uz šādu adresi: A/K 46; Rīga, LV-1044. NP lūdz Pircēju sazināties ar klientu apkalpošanas servisu pirms Produkta atpakaļ atdošanas. Ja NP nereaģē uz Produkta aizvietošanas prasību 14 dienu laikā, Pircēja prasība tiks uzskatīta par pieņemtu. Jaunā Produkta piegādes izmaksas uzņemsies NP.

 1. Citi nosacījumi

Nesaskaņas jāatrisina, abām pusēm vienojoties. Pircējs, kurš ir patērētājs, var iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Jautājumos, kurus neregulē Vispārīgie noteikumi un nosacījumi, jāpiemēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tostarp Civillikums un Patērētāju tiesību aizsardzības likums, un citi likumi, kas regulē preču pirkumu un juridiskās attiecības starp pusēm. NP rezervē tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos. Grozījumi stāsies spēkā no brīža, kad tie tiks publicēti interneta vietnē www.omegamarine.lv.

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi pieejami: www.omegamarine.lv.

Iepriekšējo reizi atjaunināti 2018. gadā.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI (reklāmas produkts)

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Domaniewska ceļš 28, 02-672 Varšava, Polija. PVN Reģ. nr. 30329386-2-51

 1. Termini

Termini, kas tiek lietoti Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos:

Pircējs – (turpmāk – Pircējs) fiziska vai juridiska persona, kas pasūta produktus un/vai uztura bagātinātājus no Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Produkti – (turpmāk – Produkti) produkti un/vai uztura bagātinātāji, ko piedāvā Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

NP – (turpmāk – NP) Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Polijā reģistrēts uzņēmums ar reģistra numuru 0000343007.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu, tai skaitā:

 1. objektīvo informāciju (piemēram, personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, adrese) un
 2. subjektīvu informāciju (piemēram, personas psiholoģiskais raksturojums, personas maksātspēja, piemēram, izvēloties lētākus vai dārgākus NP produktus).

Personas datu apstrāde – jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Noteikumi tiek piemēroti jebkāda veida personas datu apstrādei – manuālai un datorizētai.

 1. Vispārīgie noteikumi

Pašreizējie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem Produktu pasūtījumiem, ko veicis Pircējs. Pircējs var pasūtīt Produktus interneta vietnē www.omegamarine.lv vai ar pirkuma pasūtījumiem, kurus iesniedzis vai atsevišķi nosūtījis Pircējs internetā, pa pastu (kuponi) vai izmantojot klientu apkalpošanas servisu (telefoniski). Saņemot pirkuma pasūtījumu, tiks uzskatīts, ka Pircējs un NP ir noslēguši pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) attiecībā par pasūtījumā norādītajiem Produktiem.

 1. Personas datu apstrādes noteikumi

NP Personas datus apstrādā tikai Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un to iespējamās izmaiņas.

Plānojot un veicot Pircēja Personas datu apstrādi, NP nodrošina, ka tiek ievēroti Personas datu apstrādes labas prakses principi, kas cita starpā ietver:

 1. likumīgums, godprātība un pārredzamība;
 2. datu minimizēšana;
 3. precizitāte;
 4. glabāšanas ierobežojums;
 5. integritāte un konfidencialitāte.

NP apstrādās šādus Pircēja Personas datus – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs un e-pasta adrese.

Personas datu apstrādes mērķi ir:

 1. NP saņemto pasūtījumu noformēšana, saziņa ar klientiem (līgumsaistību izpildes vai līguma noslēgšanas nolūkiem);
 2. Pircēju informēšana par jauniem NP Produktiem (mārketinga nolūkiem).

Produktu pasūtījuma un apmaksas procesā Pircēja Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir apstrādes nepieciešamība līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs (Pircējs), izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Pircēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, kā arī lai izpildītu uz NP attiecināmu tiesisku pienākumu.

Komerciālie paziņojumi Pircējam tiek sūtīti uz Pircēja adresi, telefona numuru un / vai elektroniskā pasta adresi, ja Pircējs šādai datu apstrādei ir brīvi un nepārprotami piekritis, elektroniski (NP mājaslapā pasūtījuma veikšanas laikā) vai papīra formātā.

Piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz šādas piekrišanas atcelšanas lūguma iesniegšanai. Pircējam lūgums par personas datu apstrādes vai komerciālu paziņojumu saņemšanas pārtraukšanu jāiesniedz e-pastā nosūtot to uz adresi info@omegamarine.lv vai pa tālruni +371 651 838 38.

Piekrišanas atsaukšanas rezultātā NP turpmāk neapstrādā datus tādiem nolūkiem, kādiem piekrišana tika atsaukta, bet NP ir tiesības datus apstrādāt citiem nolūkiem un pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem, piemēram, saglabāt pierādījumus par piekrišanas esamību.

NP informē, ka Pircēja Personas dati tiek nodoti apstrādei šādām sabiedrībām: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. (galvenā biroja ēka: 02-672, Warsaw, Domaniewska street 28, Poland), RITONE, LLC (galvenā biroja ēka: Dammes Str.26- 64, Riga, Latvia, LV 1069), CPI-Centrum Prac Introligatorskich (galvenā biroja ēka: 08-440 Pilawa Goclaw, ul. 3 Maja 9A, Poland); ESECO System AB (galvenā biroja ēka: 211 20 Malmö, Jörgen Kocksgatan 4., Sweden); Address Campaign (galvenā biroja ēka: 00-712 Warsaw, Melamanów, Poland); UAB Kaunas Communication Center (galvenā biroja ēka: 44248 Kaunas, Donelaicio g.62, Lithuania).

Pircējam ir šādas tiesības: 1) piekļūt saviem personas datiem; 2) lūgt labot un dzēst; 3) ierobežot apstrādi; 4) uz datu pārnesamību; 5) iebilst pret savu personas datu apstrādi un 6) nebūt automatizētās apstrādes (profilēšanas) subjektam.

Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka NP viņa personas datus ir apstrādājusi prettiesiski un neatbilstoši šajos noteikumos minētajam.

 1. Pasūtījumi

Katrs pasūtījums paredz fiksētu Produkta kapsulu daudzumu fiksētā viena vai divu mēnešu, viena gada vai kādā citā periodā, ko noteicis NP. Pasūtījuma dati tiks glabāti NP klientu reģistrā.

 1. a) Pirmais pasūtījums (reklāmas produkts)

Pirmais pasūtījums uzskatāms par reklāmas produkta pasūtījumu, un tas ietver 30/60 kapsulas/tabletes. Pircējs maksā vienīgi par reklāmas produkta pasūtījuma pasta un administratīvajiem izdevumiem. Katrs Pircējs var iesniegt tikai vienu reklāmas produkta pasūtījumu.

 1. b) Papildus periodiska pasūtīšana

Pēc pirmā (reklāmas produkta) pasūtījuma Pircējam ir tiesības pieteikties periodiskai viena vai divu mēnešu Produkta kapsulu pasūtīšanai. Papildus pasūtījuma gadījumā Pircējam tiks nosūtīti Produktu komplekti ar 30/60/120 kapsulām/ tabletēm, kamēr Pircējs neiesniegs pieteikumu par pasūtīšanas pārtraukšanu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos.

 1. c) Ikgadējs pasūtījums

Ikgadēja pasūtījuma gadījumā Pircējam tiks piegādāts viens Produkta sūtījums ar 180/360/720 kapsulām/tabletēm. Ar Pircēju tiks noslēgta vienošanās par samaksas veikšanu vienā maksājumā vai par ikmēneša maksājumiem 12 mēnešu garumā, pamatojoties uz NP izsniegtu rēķinu. Pircējam ir tiesības atsūtīt atpakaļ Produktu 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Atpakaļ atdošanai paredzētajam Produktam jābūt nebojātam, un tā iepakojumam – neatvērtam. Šādā gadījumā Pircējam nav pienākums maksāt par pasūtīto Produktu. Pircējam nav tiesību atteikties no pirkuma, ja Produkta iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pircējam ir tiesības atcelt Produktu pasūtījumus pa tālruni +371 651 838 38, ar paziņojumu pa pastu: A/K 46; Rīga, LV-1044 vai e-pastu – paz info@omegamarine.lv. NP pēc kvalitātes kontroles veikšanas rūpīgi iesaiņos pasūtītos Produktus un nogādās tos kopā ar rēķinu uz Pircēja norādīto adresi.

 1. Piegāde

Produkti tiks piegādāti Pircējam pa pastu, ikgadēja komplekta gadījumā ar ierakstītu sūtījumu, izmantojot NP izraudzītu pasta pakalpojumu sniedzēju. NP piegādās pasūtītos Produktus atbilstoši saviem vai piegādātājam pieejamiem krājumiem. Gadījumā, ja pasūtījums nav izpildāms krājumu trūkuma dēļ, vispirms tiks nosūtīti Produkti, kas ir pieejami krājumā. Gadījumā, ja Produktu pasūtījumu nav iespējams izpildīt, NP par to brīdinās Pircēju. NP atmaksās Pircēja veikto priekšapmaksu par Produktu. Nespēja piegādāt vienu Produktu neietekmēs citu pasūtījumu izpildi. Ja Produkts nav pieejams NP vai piegādātāja krājumos ilgāku laiku un NP nespēj izpildīt pasūtījumu 30 dienu laikā kopš pasūtījuma saņemšanas, NP ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

 1. Maksājums

Pircējs maksās par pasūtītajiem Produktiem summu, kuru NP norādījis savā mājaslapā www.omegamarine.lv, pirkuma pasūtījuma veidlapā norādīto summu vai summu, par kuru panākta vienošanās telefoniski (proti, atkarībā no pasūtījuma veikšanas veida). Pircējs maksās par katru sūtījumu ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar pievienoto rēķinu pēc Produkta saņemšanas. Lai nodrošinātu ērtības, pastāv iespēja maksāt par papildus Produktu grupas precēm, iekļaujoties 14 dienu maksājuma termiņā saskaņā ar piegādāto rēķinu. Produkta iesaiņošanas un piegādes izmaksas uzņemsies NP.

 1. Cenu izmaiņas

NP vienmēr informēs Pircēju par jebkādu iespējamu cenu palielināšanu.

 1. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma 14 dienu laika kopš atsevišķu Produktu vai Produktu grupas preču saņemšanas, ja Produkta iepakojums nav bojāts un atvērts. Pircējam, kurš pasūtījis Produktus pa Produktu grupām, ir papildu tiesības jebkurā laikā atcelt atsevišķu Produktu grupu pasūtīšanu. Pircējam nav pienākuma iegādāties papildu Produktus vai Produktu grupu. Pircējs informēs NP par atkāpšanos no Līguma un turpmāku piegāžu atcelšanu pa pastu: A/K 46; Rīga, LV-1044, e-pastu: info@omegamarine.lv vai zvanot uz klientu apkalpošanas numuru: +371 651 838 38. Gadījumā, ja Pircējs atkāpjas no Līguma, Pircējam jāatsūta atpakaļ piegādātie Produkti NP 14 dienu laikā kopš atteikšanās prasības iesniegšanas brīža. NP samaksās Pircējam par atpakaļ atdotajiem Produktiem 30 dienu laika kopš Produktu saņemšanas, bet ja Pircējs ir patērētājs – 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atkāpšanos no Līguma saņemšanas, bet ne ātrāk kā pēc Produktu vai NP pieņemama pierādījuma par Produktu, kuru iepakojums nav bojāts un atvērts, nosūtīšanu atpakaļ saņemšanas. Ja Pircējs atceļ viena Produkta pasūtījumu vai periodisku pasūtījumu un atdod atpakaļ NP nesen saņemtos Produktus, Pircējs jebkurā gadījumā sedz atpakaļ atdošanas un sūtīšanas izmaksas.

 1. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Gadījumā, ja pārkāptas Pircēja tiesības, Pircējam ir tiesības izmantot visus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. NP ir atbildīgs par Līguma pildīšanas nepilnībām (defektīvi vai neatbilstoši Produkti), ja defekts radies pirms piegādes vai Produkta piegādes laikā. Nepilnīgas izpildes gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt Produkta salabošanu vai aizvietošanu vai atteikties no Līguma. Defektīvi Produkti jāsūta atpakaļ uz šādu adresi: A/K 46; Rīga, LV-1044. NP lūdz Pircēju sazināties ar klientu apkalpošanas servisu pirms Produkta atpakaļ atdošanas. Ja NP nereaģē uz Produkta aizvietošanas prasību 14 dienu laikā, Pircēja prasība tiks uzskatīta par pieņemtu. Jaunā Produkta piegādes izmaksas uzņemsies NP.

 1. Citi nosacījumi

Nesaskaņas jāatrisina, abām pusēm vienojoties. Pircējs, kurš ir patērētājs, var iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Jautājumos, kurus neregulē Vispārīgie noteikumi un nosacījumi, jāpiemēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tostarp Civillikums un Patērētāju tiesību aizsardzības likums, un citi likumi, kas regulē preču pirkumu un juridiskās attiecības starp pusēm. NP rezervē tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos. Grozījumi stāsies spēkā no brīža, kad tie tiks publicēti interneta vietnē www.omegamarine.lv.

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi pieejami: www.omegamarine.lv.

Iepriekšējo reizi atjaunināti 2018. gadā.

 

ATTEIKŠANĀS NO LĪGUMA

Atteikšanās no līguma

Es (klienta vārds, uzvārds, adrese) ar šo informēju Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. par saņemto pārdošanas līguma atsaukumu (produkta nosaukums), kuru saņēmu (produkta saņemšanas datums).

To Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. I (name and surname, address of the Customer) hereby inform about the withdrawal from the sales contract (product name) received on (the date of receipt of the product).

Klienta paraksts, paraksta datums
(Consumer signature, date of signature)