Privātuma politika / Политика конфиденциальности

NATURAL PHARMACEUTICALS – PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Domaniewska ceļš 28, 02-672 Varšava, Polija. PVN Reģ. nr. 30329386-2-51 (turpmāk – Natural Pharmaceuticals vai Pārzinis), e-pasts: dpo@omegamarine.lv
  2. Natural Pharmaceuticals Klientu apkalpošana: A/K 46, Rīga, LV-1044,tel. +371 651 838 38.
  3. Natural Pharmaceuticals datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: dpo@omegamarine.lv.Minētā e-pasta adrese nav paredzēta ziņu pieprasījumiem, realizējot datu subjekta tiesības, šādā gadījumā jāraksta uz e-pastu: dpo@omegamarine.lv vai uz adresi: A/K 46, Rīga, LV-1044.
 2. Personas datuapstrādesnolūki un apjoms
  1. Personas datu apstrādes nolūki ir:
   1. personāla vadība;
   2. uztura bagātinātāju tirdzniecība;
   3. Natural Pharmaceuticals produktu un pakalpojumu marketings
   4. Natural Pharmaceuticals un tās klientu leģitīmo interešu īstenošana: nepamatotu finansiālu risku novēršana savai komercdarbībai; maksājumu administrēšana; preču un pakalpojumu uzlabošana, jaunu preču un pakalpojumu attīstība; atbildes un informācijas sniegšana uz datu subjekta pieprasījumiem, sūdzībām;
   5. aktivitāšu pārvaldīšana NaturalPharmaceuticals tīmekļa vietnēs, veicot vajadzību un interešu analīzi, sniegto pakalpojumu funkcionalitātes uzlabošanai.
  2. . Politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.
  3. Natural Pharmaceuticals Politikas 2.1.punktā minēto personas datu apstrādes nolūku sasniegšanai apstrādā šādus Jūsu personas datus: vārds un uzvārds, elektroniskā pasta adrese, kontakttālrunis, piegādes adrese / dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums, vecums, dzimums, bankas konta numurs.
 3. Personas datu apstrādestiesiskaispamats
  1. Natural Pharmaceuticals apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:
   1. saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts);
   2. datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām vai, ievērojot Jūsu kā datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (Regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts);
   3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, tai skaitā, bet ne tikai attiecībā uz uztura bagātinātāju tirdzniecību (Regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts);
   4. apstrāde ir vajadzīga Pārziņavai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).
 4. Personas datu saņēmēju kategorijas
  1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, Natural Pharmaceuticals un tā pilnvarotie darbinieki, Natural Pharmaceuticals sadarbības partneri, valsts un pašvaldību institūcijas, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, tiesas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
  2. Personas datus saņem Pārziņa iesaistītie datu apstrādātāji, kas var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem Pārzinis iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.
 5. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana, profilēšana
  1. Personas datus Natural Pharmaceuticals neparedz sūtīt uz trešajām valstīm, proti, ārpus ES un EEZ valstīm, vai starptautiskajām organizācijām.
  2. Automatizēta lēmumu pieņemšana Natural Pharmaceuticalsnetiek veikta.
  3. Administrējot NaturalPharmaceuticals tīmekļa vietnēsveiktās darbības un pakalpojumu sniegšanu, Pārzinis var veikt Jūsu profilēšanu, lai sniegtu tiešu Jums piemērotāku un izdevīgāku, atbilstoši Jūsu interesēm, preci vai pakalpojumu. Svarīgi uzsvērt, ka mūsu veiktās Jūsu datu analīzes un profilēšanas darbības Jūs neietekmē juridiski vai citā veidā.
 6. Datu subjekta tiesības
  1. Jums ir tiesības: piekļūt saviem personas datiem; lūgt labot un dzēst; ierobežot apstrādi; uz datu pārnesamību; iebilst pret savu personas datu apstrādi un nebūt automatizētās apstrādes (profilēšanas) subjektam.
  2. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.
  3. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas tiek veikta mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai, kā arī tirgvedības vajadzībām, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.
  4. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.
  5. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).
  6. Tiecoties aizsargāt visu mūsu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo – dzimšanas apliecību, pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.
  7. Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.
  8. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.
  9. Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.
 7. Personas datu drošība
  1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.
  2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.
 8. Personas datu glabāšana
  1. Natural Pharmaceuticals saskaņā ar Pārziņa lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.
  2. Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam vai sasniedzot personas datu apstrādes nolūku, mēs iznīcināsim Jūsu datus.
  3. Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:
   1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
   2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
   3. Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.
 9. Personas datu sniegšanas nepieciešamība
  1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Natural Pharmaceuticals funkciju un leģitīmo interešu realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, Natural Pharmaceuticalsnav iespēju un tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.
 10. Nobeiguma noteikumi un izmaiņas privātuma politikā
  1. Politika ir spēkā no 2018.gada 25.maija.
  2. Natural Pharmaceuticals patur tiesības veikt izmaiņas savā Politikā, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Pārzinis iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ NATURAL PHARMACEUTICALS

 1. Администратор и его контактная информация
  1. Администратором обработки персональных данных является компания Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Domaniewska 28, 02-672 Варшава, Польша. Рег. номер плательщика НДС: 30329386-2-51 (далее в тексте – Natural Pharmaceuticals, или Администратор), эл. почта: dpo@omegamarine.lv.
  2. Обслуживание клиентов Natural Pharmaceuticals: а/я 46, Рига, LV-1044, тел. +371 651 838 38.
  3. Контактная информация специалиста по защите данных Natural Pharmaceuticals – эл. почта: dpo@omegamarine.lv. Указанный адрес эл. почты не предназначен для запроса сведений при осуществлении прав субъекта данных, в таком случае необходимо писать на адрес эл. почты: dpo@omegamarine.lv или почтовый адрес: а/я 46, Рига, LV-1044.
 2. Цели и объем обработки персональных данных
  1. Цели обработки персональных данных:
   1. управление персоналом;
   2. торговля пищевыми добавками;
   3. маркетинг продуктов и услуг Natural Pharmaceuticals;
   4. осуществление законных интересов компании Natural Pharmaceuticals и ее клиентов: устранение необоснованных финансовых рисков в коммерческой деятельности; администрирование платежей; улучшение товаров и услуг, разработка новых товаров и услуг; предоставление ответов и информации по запросам и жалобам субъекта данных;
   5. управление деятельностью Natural Pharmaceuticals на интернет-страницах путем проведения анализа потребностей и интересов для улучшения функциональности оказываемых услуг.
  2. Упомянутые в пункте 2.1 Политики цели обработки данных являются индикативными; персональные данные могут обрабатываться и в таких прямо не указанных целях, которые тесно связаны с вышеупомянутыми и необходимы для выполнения требований нормативных актов.
  3. Для достижения целей обработки данных, указанных в пункте 2.1 Политики, Natural Pharmaceuticals обрабатывает следующие персональные данные: имя и фамилия, адрес эл. почты, контактный телефон, адрес доставки / адрес места жительства, дата рождения, возраст, пол, номер банковского счета клиента.
 3. Юридические основания обработки персональных данных
  1. Natural Pharmaceuticals обрабатывает Ваши персональные данные на следующих юридических основаниях:
   1. Ваше ясное, свободное и недвусмысленное согласие как субъекта данных (подпункт «а» пункта 1 статьи 6 Общего регламента по защите данных, далее в тексте – Регламент);
   2. обработка данных вытекает из Ваших договорных обязательств или (с учетом Вашей просьбы как субъекта данных) обработка данных необходима для заключения соответствующего договора (подпункт «b» пункта 1 статьи 6 Регламента);
   3. обработка необходима для выполнения относящегося к Администратору юридического обязательства, в том числе, но не только, в отношении торговли пищевыми добавками (подпункт «c» пункта 1 статьи 6 Регламента);
   4. обработка необходима для соблюдения законных интересов третьего лица (подпункт «f» пункта 1 статьи 6 Регламента).
 4. Категории получателей персональных данных
  1. Категории получателей персональных данных: субъект данных, компания Natural Pharmaceuticals и ее уполномоченные работники, деловые партнеры Natural Pharmaceuticals, государственные и муниципальные органы, правоохранительные и надзорные учреждения, суды в установленных нормативными актами случаях.
  2. Персональные данные получают привлеченные Администратором обработчики данных, которые могут обрабатывать Ваши персональные данные только по нашему указанию и не имеют права использовать их в иных целях или передавать другим лицам без нашего согласия. Такими лицами могут быть содержатели программного обеспечения баз данных, поставщики услуг администрирования баз данных, поставщики услуг содержания центров данных и облачного хранения данных. В каждом случае Администратор предоставляет обработчикам данных только такой объем данных, который необходим для выполнения конкретной задачи или предоставления конкретных услуг. Кроме того, обработчики данных обязаны обеспечить защиту Ваших данных в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и заключенного с нами письменного соглашения, которым, среди прочего, предусмотрено безвозвратное удаление любых Ваших данных после выполнения данного нами поручения или прекращения сотрудничества.
 5. Отправка персональных данных в третью страну или в международную организацию, автоматизированное принятие решений и профилирование
  1. Natural Pharmaceuticals не планирует отправлять персональные данные в третьи страны, то есть за пределы ЕС и ЕЭЗ, или в международные организации.
  2. В компании Natural Pharmaceuticals не осуществляется автоматизированное принятие решений.
  3. В ходе администрирования действий и оказания услуг на интернет-страницах Natural Pharmaceuticals Администратор может выполнить Ваше профилирование в целях предоставления наиболее подходящего и выгодного именно Вам товара или услуги в соответствии с Вашими интересами. Важно отметить, что выполненные нами действия по анализу и профилированию Ваших данных не влияют на Вас ни в юридическом, ни в ином отношении.
 6. Права субъекта данных
  1. Вы имеете право: получить доступ к своим персональным данным; обратиться с просьбой исправить или удалить их; ограничить обработку; перенести данные; возразить против обработки персональных данных и не быть субъектом автоматизированной обработки данных (профилирования).
  2. Вы имеете право в любой момент отозвать свое согласие на обработку данных. Отзыв согласия не влияет на законность обработки данных, опирающейся на данное до отзыва согласие, а также в случае обработки данных на иных юридических основаниях.
  3. Вы вправе в любое время возразить против обработки своих персональных данных, осуществляющейся в целях соблюдения законных интересов нашей компании или третьих лиц, а также в целях маркетинга, включая профилирование, поскольку оно связано с прямым маркетингом.
  4. Если Вы считаете, что мы обрабатываем Ваши данные в нарушение требований нормативных актов в области защиты персональных данных, мы призываем Вас обратиться непосредственно к нам.
  5. Если Вас не удовлетворит данный нами ответ и обоснование или если мы, по Вашему мнению, не осуществляем необходимые действия, Вы вправе подать жалобу в надзирающий орган, которым в Латвийской Республике является Государственная инспекция данных (www.dvi.gov.lv; ул. Блауманя, 11/13–15, Рига, LV-1011).
  6. В целях защиты персональных данных всех наших субъектов данных от незаконного разглашения после получения Вашей просьбы о предоставлении данных или осуществлении других Ваших прав нам придется установить Вашу личность. Для этого мы можем попросить Вас предъявить удостоверяющий личность документ, а также, если просьба относится к лицу, чьим законным представителем Вы являетесь, – свидетельство о рождении, доверенность или другой подтверждающий право представительства документ, за исключением случаев, когда ситуация позволяет выполнить Вашу просьбу без такой проверки. В случае неподтверждения Вами своей личности и/или права представительства поданная Вами просьба будет отклонена.
  7. После получения подтверждения Вашего права на выполнение просьбы мы обязуемся незамедлительно, но не позднее чем через один месяц после получения просьбы и окончания процедуры проверки предоставить Вам информацию о ходе выполнения Вашей просьбы.
  8. Если просьба подана посредством электронных средств связи, то и ответ мы предоставим посредством электронных средств связи, за исключением случаев, когда это будет невозможно (например, из-за большого объема информации или если Вы попросите предоставить ответ иным способом).
  9. Если мы будем вынуждены отклонить Вашу просьбу по указанным в нормативных актах обстоятельствам, то письменно уведомим Вас об отказе, представив соответствующее обоснование.
 7. Безопасность персональных данных
  1. Мы используем разные обеспечивающие безопасность технологии и процедуры для защиты персональной информации от незаконного доступа, использования или разглашения. Доступ к персональным данным имеют только те лица, которым данные требуются для выполнения трудовых обязанностей, и только в необходимом объеме.
  2. Выбранные нами поставщики услуг прошли тщательный отбор, мы требуем от них использования соответствующих средств для защиты конфиденциальности данных и обеспечения безопасности персональной информации. Однако если информация передается через Интернет или мобильную связь, то ее безопасность нельзя гарантировать, поэтому Вы должны оценить и взять на себя все риски, связанные с конфиденциальностью информации, если примете решение передать нам какую-либо информацию указанными способами.
 8. Хранение персональных данных
  1. Согласно номенклатуре дел Администратора, Natural Pharmaceuticals хранит персональные данные не дольше, чем необходимо для достижения соответствующей цели обработки персональных данных.
  2. После окончания установленного настоящей Политикой срока обработки и хранения данных и достижения цели обработки персональных данных мы их уничтожаем.
  3. Более длительное хранение персональных данных, особенно указанных в настоящей Политике, может осуществляться только в следующих случаях:
   1. если это необходимо для обеспечения защиты наших прав в связи с требованиями, претензиями или исками;
   2. имеются обоснованные подозрения в незаконных действиях, по поводу которых ведется следствие;
   3. персональные данные требуются для надлежащего рассмотрения спора или жалобы.
 9. Необходимость предоставления персональных данных
  1. Полученные персональные данные используются для оказания соответствующих услуг, а также для осуществления функций и законных интересов Natural Pharmaceuticals в необходимом для этого объеме и в соответствии с требованиями нормативных актов. В случае непредоставления персональных данных Natural Pharmaceuticals не имеет возможности и юридического основания для предоставления субъекту данных соответствующей услуги.
 10. Заключительные положения и изменение Политики конфиденциальности
  1. Политика конфиденциальности действует с 25 мая 2018 г.
  2. Natural Pharmaceuticals оставляет за собой право на внесение изменений в свою Политику в случае изменения определенных обстоятельств, влияющих на регламентирование обработки персональных данных. Администратор рекомендует посещать данный раздел регулярно для ознакомления с актуальной информацией.