Privātuma politika

NATURAL PHARMACEUTICALS - PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Domaniewska ceļš 28, 02-672 Varšava, Polija. PVN Reģ. nr. 30329386-2-51 (turpmāk – Natural Pharmaceuticals vai Pārzinis), e-pasts: dpo@omegamarine.lv
  2. Natural Pharmaceuticals Klientu apkalpošana: A/K 46, Rīga, LV-1044,tel. +371 651 838 38.
  3. Natural Pharmaceuticals datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: dpo@omegamarine.lv.Minētā e-pasta adrese nav paredzēta ziņu pieprasījumiem, realizējot datu subjekta tiesības, šādā gadījumā jāraksta uz e-pastu: dpo@omegamarine.lv vai uz adresi: A/K 46, Rīga, LV-1044.
 2. Personas datuapstrādesnolūki un apjoms
  1. Personas datu apstrādes nolūki ir:
   1. personāla vadība;
   2. uztura bagātinātāju tirdzniecība;
   3. Natural Pharmaceuticals produktu un pakalpojumu marketings
   4. Natural Pharmaceuticals un tās klientu leģitīmo interešu īstenošana: nepamatotu finansiālu risku novēršana savai komercdarbībai; maksājumu administrēšana; preču un pakalpojumu uzlabošana, jaunu preču un pakalpojumu attīstība; atbildes un informācijas sniegšana uz datu subjekta pieprasījumiem, sūdzībām;
   5. aktivitāšu pārvaldīšana NaturalPharmaceuticals tīmekļa vietnēs, veicot vajadzību un interešu analīzi, sniegto pakalpojumu funkcionalitātes uzlabošanai.
  2. . Politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.
  3. Natural Pharmaceuticals Politikas 2.1.punktā minēto personas datu apstrādes nolūku sasniegšanai apstrādā šādus Jūsu personas datus: vārds un uzvārds, elektroniskā pasta adrese, kontakttālrunis, piegādes adrese / dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums, vecums, dzimums, bankas konta numurs.
 3. Personas datu apstrādestiesiskaispamats
  1. Natural Pharmaceuticals apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:
   1. saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts);
   2. datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām vai, ievērojot Jūsu kā datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (Regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts);
   3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, tai skaitā, bet ne tikai attiecībā uz uztura bagātinātāju tirdzniecību (Regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts);
   4. apstrāde ir vajadzīga Pārziņavai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).
 4. Personas datu saņēmēju kategorijas
  1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, Natural Pharmaceuticals un tā pilnvarotie darbinieki, Natural Pharmaceuticals sadarbības partneri, valsts un pašvaldību institūcijas, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, tiesas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
  2. Personas datus saņem Pārziņa iesaistītie datu apstrādātāji, kas var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem Pārzinis iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.
 5. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana, profilēšana
  1. Personas datus Natural Pharmaceuticals neparedz sūtīt uz trešajām valstīm, proti, ārpus ES un EEZ valstīm, vai starptautiskajām organizācijām.
  2. Automatizēta lēmumu pieņemšana Natural Pharmaceuticalsnetiek veikta.
  3. Administrējot NaturalPharmaceuticals tīmekļa vietnēsveiktās darbības un pakalpojumu sniegšanu, Pārzinis var veikt Jūsu profilēšanu, lai sniegtu tiešu Jums piemērotāku un izdevīgāku, atbilstoši Jūsu interesēm, preci vai pakalpojumu. Svarīgi uzsvērt, ka mūsu veiktās Jūsu datu analīzes un profilēšanas darbības Jūs neietekmē juridiski vai citā veidā.
 6. Datu subjekta tiesības
  1. Jums ir tiesības: piekļūt saviem personas datiem; lūgt labot un dzēst; ierobežot apstrādi; uz datu pārnesamību; iebilst pret savu personas datu apstrādi un nebūt automatizētās apstrādes (profilēšanas) subjektam.
  2. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.
  3. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas tiek veikta mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai, kā arī tirgvedības vajadzībām, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.
  4. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.
  5. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).
  6. Tiecoties aizsargāt visu mūsu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo – dzimšanas apliecību, pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.
  7. Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.
  8. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.
  9. Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.
 7. Personas datu drošība
  1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.
  2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.
 8. Personas datu glabāšana
  1. Natural Pharmaceuticals saskaņā ar Pārziņa lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.
  2. Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam vai sasniedzot personas datu apstrādes nolūku, mēs iznīcināsim Jūsu datus.
  3. Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:
   1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
   2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
   3. Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.
 9. Personas datu sniegšanas nepieciešamība
  1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Natural Pharmaceuticals funkciju un leģitīmo interešu realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, Natural Pharmaceuticalsnav iespēju un tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.
 10. Nobeiguma noteikumi un izmaiņas privātuma politikā
  1. Politika ir spēkā no 2018.gada 25.maija.
  2. Natural Pharmaceuticals patur tiesības veikt izmaiņas savā Politikā, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Pārzinis iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.